Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Phân tích văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta có đáp án

  • 136 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả viết văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hướng tới đối tượng nào?

Xem đáp án

Tác giả viết văn bản này hướng tới toàn thể đồng bào trong và ngoài nước

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Văn bản đề cập đến lòng yêu nước trong tất cả lĩnh vực

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Vấn đề nghị luận của văn bản nằm ở vị trí nào?

Xem đáp án

Câu mở đầu tác phẩm đã nêu ra vấn đề nghị luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài văn là ở thời kì nào?

Xem đáp án

Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài văn là ở thời kì diễn ra cuộc kháng chiến hiện tại

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Những sắc thái nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong văn bản?

Xem đáp án

Sắc thái của tác giả khi thì tiềm tàng, kín đáo; lúc lại biểu lộ rõ ràng, đầy đủ

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận