Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu tác giả Vũ Đình Liên có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Đình Liên?

Xem đáp án

Vũ Đình Liên quê gốc ở Hải Dương

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đâu là năm sinh, năm mất của Vũ Đình Liên?

Xem đáp án

Vũ Đình Liên sinh ngày 12/11/1913, mất ngày 18/01/1996

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Vũ Đình Liên là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào nghệ thuật nào?

Xem đáp án

Ông là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đâu không phải là sáng tác của Vũ Đình Liên

Xem đáp án

Mấy vần thơ là sáng tác của Thế Lữ chứ không phải của Vũ Đình Liên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đâu là nhận định đúng về phong cách sáng tác của Vũ Đình Liên?

Xem đáp án

Phong cách sáng tác của Vũ Đình Liên mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận