Trắc nghiệm Văn 7 CTST Lý thuyết Số từ có đáp án

  • 153 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số từ là gì?

Xem đáp án

Số từ là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

Xem đáp án

Số từ thường đứng trước danh từ khi dùng để miêu tả số lượng của vật

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

Xem đáp án

Số từ có thể phân chia thành 2 nhóm: số từ chỉ số lượng xác định và số từ chỉ số lượng ước chừng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong câu sau đây: Nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự?

Xem đáp án

Các từ trên là số từ chỉ thứ tự

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hồ Phan Mẫn Nhi
12:35 - 05/05/2024

Rất hay, mình cảm ơn bạn!