Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết có đáp án

  • 151 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về điều gì?

Xem đáp án

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về những kinh nghiệm thời tiết

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Trời … chóng trưa, trời … chóng tối

Xem đáp án

Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Trăng quầng thì …, trăng tán thì …

Xem đáp án

Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Tháng … rét đài, tháng … rét lộc, tháng … rét nàng Bân

Xem đáp án

Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Câu tục ngữ sau muốn nói về hiện tượng gì?

“Đêm tháng Năm, chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười, chưa cười đã tối”

Xem đáp án

Câu tục ngữ muốn nói về hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận