Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu biện pháp So sánh có đáp án

  • 130 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biện pháp tu từ so sánh là gì?

Xem đáp án

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

Xem đáp án

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

- Vế A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh)

- Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc được so sánh ở vế A)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Có mấy kiểu so sánh?

Xem đáp án

Biện pháp tu từ so sánh có hai kiểu: so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

So sánh ngang bằng là gì?

Xem đáp án

So sánh ngang bằng là kiểu so sánh các sự vật, sự việc, hiện tượng có sự tương đồng với nhau

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

So sánh không ngang bằng là gì?

Xem đáp án

So sánh không ngang bằng là kiểu so sánh đối chiếu sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hơn kém để làm nổi bật cái còn lại.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận