Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1. Khái quát về môn Vật lí có đáp án

  • 3184 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm: các dạng vận động của vật chất và năng lượng.


Câu 2:

Biểu thức mô tả mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng của An-be Anh-xtanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Biểu thức mô tả mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng của An-be Anh-xtanh: E=m.c2.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất. Mục tiêu của Vật lí là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Mục tiêu của Vật lí là: khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ: vi mô, vĩ mô.


Câu 4:

Xem đáp án

Chọn đáp án đúng nhất. Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm

A. phương pháp thực nghiệm.

B. phương pháp lí thuyết.

C. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.

D. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm: cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.


Câu 5:

Quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học nói chung và nhà vật lí nói riêng chính là quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên. Quá trình này gồm các bước như sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học nói chung và nhà vật lí nói riêng chính là quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên. Quá trình này gồm các bước như sau:

- Quan sát hiện tượng để xác định đối tượng nghiên cứu.

- Đối chiếu với các lí thuyết đang có để đề xuất giả thuyết nghiên cứu.

- Thiết kế, xây dựng mô hình lí thuyết hoặc mô hình thực nghiệm để kiểm chứng giả thuyết.

- Tiến hành tính toán theo mô hình lí thuyết hoặc thực hiện thí nghiệm để thu thập dữ liệu. Sau đó xử lí số liệu và phân tích kết quả để xác nhận, điều chỉnh, bổ sung hay loại bỏ mô hình, giả thuyết ban đầu.

- Rút ra kết luận.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hiếu Dolphin
20:52 - 10/10/2022

câu 3 chọn A đúng sao lại sai

Ảnh đính kèm

03.Nguyễn TN Ánh85
19:26 - 03/11/2023

ủa câu 3 A sai à ?

Huy Nguyễn Công
11:24 - 21/12/2023

Câu 3: Đáp án A. Hệ thống chấm sai.