Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1. Năng lượng và công có đáp án

  • 1280 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 5.103 kg sau thời gian 2 phút máy bay lên được độ cao là 1440 m. Lấy g = 10 m/s2. Tính công của động cơ trong khi chuyển động thẳng đều.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có công của động cơ: A = F.h

Vì máy bay chuyển động đi lên thẳng đều nên

F = P = mg = 5.103.10 = 5.104 (N) Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 5.10^3 kg sau thời gian 2 phút máy (ảnh 1) A = F.h = 5.104.1440 = 72.106 (J).


Câu 2:

Cho một vật có khối lượng 8 kg rơi tự do. Tính công của trọng lực trong giây thứ tư. Lấy g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vật rơi tự do trong 3 s đã đi được: h3=12gt32=12.10.32=45m

Trong 4 s đã đi được:h4=12gt42=12.10.42=80m

Vậy trong giây thứ tư đã đi được: s = h4 – h3 = 80 − 45 = 35(m)

Công của trọng lực trong giây thứ tư là: A = P.s = mgs = 8.10.35 = 2800 (J)


Câu 3:

Một học sinh nâng tạ có khối lượng 80 kg lên cao 60 cm trong t = 0,8 s. Trong trường hợp học sinh đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có công suất của học sinh: P=At=F.st

Mà F=mg=80.10=800NP=800.0,60,8=600W


Câu 5:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

A – công của trọng lực có thể có giá trị dương hay âm phụ thuộc vào cách chọn chiều dương.

B – trọng lực là lực thế nên công của trọng lực không phụ thuộc vào dạng đường đi của vật.

C – lực ma sát không phải lực thế, công của lực ma sát phụ thuộc vào dạng đường đi của vật.

D – lực đàn hồi là lực thế nên công của lực đàn hồi phụ thuộc vào tọa độ đầu và cuối của vật chịu lực: A=12k.x2212k.x12 không phụ thuộc dạng đường đi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận