Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1: Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc có đáp án

  • 1801 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Độ dịch chuyển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A – sai vì đây là khái niệm quãng đường.

B – đúng.

C – sai vì độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, nên cần phải xác định hướng của chuyển động, nếu chỉ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối thì mới chỉ tính được độ lớn của độ dịch chuyển.

D – sai vì đây là khái niệm tốc độ.


Câu 2:

Tốc độ trung bình là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A – đúng. Tốc độ trung bình là đại lượng vô hướng, đặc trưng cho độ nhanh, chậm của chuyển động.

B – sai vì đây là công thức của vận tốc.

C – sai vì tốc độ trung bình là đại lượng vô hướng.

D – sai vì đây là khái niệm tốc độ tức thời.


Câu 4:

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo của tốc độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A, B, D – đúng vì quãng được được đo bằng đơn vị độ dài (km, m, cm, hải lí, …), thời gian được đo bằng đơn vị giây, phút, giờ, …

C – sai vì đây là đơn vị đo của gia tốc.


Câu 5:

Khi nào quãng đường và độ dịch chuyển của một vật chuyển động có cùng độ lớn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

A – sai vì vật chuyển động vừa đúng một đường tròn thì quãng đường bằng chu vi của đường tròn. Độ dịch chuyển bằng 0.

B, C – sai vì đổi chiều chuyển động sẽ dẫn tới độ dịch chuyển và quãng đường khác nhau.

D – đúng.


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

9 tháng trước

Nam Trần

Bình luận


Bình luận