Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động có đáp án

  • 1869 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tác dụng của lực là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Tác dụng của lực là làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.


Câu 2:

Quán tính là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của nó. Tức là bảo toàn cả về hướng và độ lớn.


Câu 3:

Hai lực cân bằng có đặc điểm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Hai lực cân bằng có đặc điểm:

- tác dụng vào cùng một vật.

- có độ lớn bằng nhau.

- cùng phương, ngược chiều.


Câu 4:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

B - đúng vì khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. Khối lượng càng lớn thì mức quán tính càng lớn và ngược lại.


Câu 5:

Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200 cm trong thời gian 2 s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

Gia tốc của vật là: d=ν0.t+12.a.t2200.102=0.2+12a.22a=1m/s2

Áp dụng định luật II Newton ta có độ lớn hợp lực tác dụng vào vật là:

Fhl=m.a=2.1=2N


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Minh Khang

Bình luận


Bình luận