Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 11. Một số lực trong thực tiễn có đáp án

  • 1319 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

- Trọng lực là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật.

- Biểu thức của trọng lực là P=m.g

- Trọng lực có điểm đặt tại trọng tâm của vật, hướng vào tâm Trái Đất, độ lớn P = mg

Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Đặc điểm của lực ma sát nghỉ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Đặc điểm của lực ma sát nghỉ là:

- Điểm đặt trên vật ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt.

- Phương tiếp tuyến và ngược chiều với xu hướng chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc.

- Độ lớn lực ma sát nghỉ bằng độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng. Độ lớn của lực ma sát trượt

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Độ lớn của lực ma sát trượt:

- Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ chuyển động của vật.

- Phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt tiếp xúc.

- Tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc F=μ.N .


Câu 4:

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát trượt giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

C - đúng vì hệ số ma sát trượt chỉ phụ thuộc và vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc.


Câu 5:

Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

- Vì vật trượt trên mặt phẳng ngang thì vật chịu tác dụng của các lực P,N,Fmst . Trong đó P=N=m.g

- Gia tốc của vật là: a=Fmsm=μ.Nm=μ.m.gm=μg=0,1.10=1m/s2

- Quãng đường mà vật đi được là: ν2ν02=2.a.d02102=2.(1).dd=50m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận