Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 17. Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng có đáp án

  • 1245 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức tính động năng của vật khối lượng m

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Công thức tính động năng của vật khối lượng m: Wd=m.ν22


Câu 2:

Chọn câu sai trong các câu sau. Động năng của vật không đổi khi vật

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

A - đúng, động năng không đổi vì vận tốc không đổi.

B - sai, gia tốc không đổi nhưng vận tốc thay đổi nên động năng thay đổi.

C - đúng, tốc độ chuyển động tròn đều không đổi nên động năng không đổi.

D - đúng, tốc độ chuyển động cong đều không đổi nên động năng không đổi


Câu 3:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

A - đúng

B - sai, đơn vị động năng là kg.m2/s2

C, D - đúng, đều có đơn vị là Jun, biểu thức tính công A=P.t  có đơn vị khác là W.s, ngoài ra 1J = 1W.1s nên động năng cũng có đơn vị là J hoặc W.s.


Câu 4:

Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau. Thế năng trọng trường

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

A - sai, vì thế năng trọng trường là đại lượng đại số phụ thuộc vào mốc tính thế năng. Nếu vật ở trên mốc thế năng thì có thế năng dương, vật ở dưới mốc thế năng có thế năng âm, vật ở tại mốc thế năng thì có thế năng bằng không.

C – đúng vì biểu thức tính thế năng Wt = mgh.


Câu 5:

Cơ năng của vật không thay đổi nếu vật chuyển động:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

C - đúng, vì cơ năng chỉ bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn. Mà trọng lực là lực bảo toàn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận