Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2. Động lượng và năng lượng trong va chạm có đáp án

  • 875 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một vật có khối lượng 1 kg chuyển động với vận tốc 2 m/s thì va chạm vào một vật có khối lượng 3 kg đang đứng yên. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng một vận tốc. Độ lớn vận tốc ngay sau va chạm đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng một vận tốc  2 vật va chạm mềm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai vật

Gọi v1,v2,V lần lượt là vận tốc của vật 1, vật 2 và của 2 vật sau va chạm. Ta có:

m1v1+m2v2=m1+m2VV=m1v1+m2v2m1+m2=1.2+3.01+3=0,5m/s


Câu 2:

Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v1 đến va chạm với một vật có khối lượng 2 m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc là 1 m/s. Tính vận tốc v1?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng một vận tốc  2 vật va chạm mềm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai vật.

Gọi v1,v2,V lần lượt là vận tốc của vật 1, vật 2 và của 2 vật sau va chạm.

Ta có:

m1v1+m2v2=m1+m2VV=m1v1+m2v2m1+m21=m.v1+2m.0m+2mv1=3m/s


Câu 4:

Một khẩu súng có khối lượng 4 kg bắn ra viên đạn khối lượng 20 g. Vận tốc đạn ra khỏi nòng súng là 600 m/s. Súng giật lùi với vận tốc có độ lớn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Coi hệ này là hệ kín.

Động lượng của hệ trước va chạm: pt=0

Động lượng của hệ sau và chạm: ps=MV+mv

Theo định luật bảo toàn động lượng: 0=MV+mvV=mMv

Suy ra: V=mMv=3m/sV=3m/s


Câu 5:

Một búa máy có khối lượng 300 kg rơi tự do từ độ cao 31,25 m vào một cái cọc có khối lượng 100 kg, va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Bỏ qua sức cản của không khí lấy g = 10 m/s2. Tính vận tốc búa và cọc sau va chạm.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vận tốc của búa ngay trước khi va chạm với cọc:

v1=2gh=2.10.31,25=25m/s

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của búa trước lúc va chạm

Theo định luật bảo toàn động lượng: m1v1+m2v2=m1+m2v

Chiếu lên chiều dương ta có:

m1v1=m1+m2vv=m1v1m1+m2=300.25300+100=18,75m/s


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Đức Quân

đè hay

Bình luận


Bình luận