Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 3. Ba định luật Newton về chuyển động có đáp án

  • 921 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A- đúng, theo nội dung định luật II Newton.

B- sai.

C- sai.

D- sai.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Biểu thức của định luật II Newton xét về mặt Toán học?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B- đúng, biểu thức của định luật II Newton là a=Fm


Câu 3:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B- đúng, theo định luật II Newton dưới tác dụng của cùng một lực không đổi vật nào có khối lượng càng lớn thì gia tốc càng nhỏ, có nghĩa càng khó thay đổi vận tốc, tức là có mức quán tính càng lớn.


Câu 4:

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và khi đi được quãng đường 50 cm vận tốc đạt được 0,9 m/s thì lực tác dụng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gia tốc của vật:

v2- v02 = 2.a.da = v2- v022.d=0,920,222.50.102=0,77 m/s2.

Hợp lực tác dụng lên vật là F = m.a = 0,77.50 = 38,5 N.


Câu 5:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

A - sai – vì chuyển động tròn đều có vận tốc thay đổi

B - sai – chưa đủ điều kiện để khẳng định

C - sai – vì đây là chuyển động nhanh dần đều

D - đúng vì thỏa mãn định nghĩa quán tính.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

6 tháng trước

Phạm Đăng Khoa

Bình luận


Bình luận