Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều có đáp án

  • 1079 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai.

Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2 có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A - đúng vì 401=4.

B - đúng vì 621=4.

C - sai vì 822=3.

D - đúng vì 1242=4.


Câu 2:

Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần, sau 1 phút đạt vận tốc 40 km/h. Gia tốc của đoàn tàu gần giá trị nào sau đây nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Gia tốc: a=ΔvΔt=40.1033600060=0,185 (m/s2).


Câu 4:

Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần, sau 20 s tàu đạt tốc độ 36 km/h. Tính gia tốc của tàu.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gia tốc của tàu là a=Δv1Δt1=36.1033600020=0,5m/s2.


Câu 5:

Chuyển động dưới đây được coi là sự rơi tự do nếu được thả rơi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trọng lượng của mẩu phấn rất lớn so với sức cản của không khí tác dụng lên nó, do đó ta có thể bỏ qua sức cản của không khí, coi như mẩu phấn chỉ rơi dưới tác dụng của trọng lực và coi sự rơi của mẩu phấn là rơi tự do.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận