Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 5. Tổng hợp và phân tích lực có đáp án

  • 937 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Chọn phát biểu sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chỉ khi biết lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực theo hai phương ấy Chọn phát biểu sai. A. Đơn vị của lực là niutơn (N). B. Phân tích lực là  (ảnh 1) C sai.


Câu 3:

Trọng lực P tác dụng vào vật nằm trên mặt phẳng dốc nghiêng như hình vẽ. Phân tích P=Pt+Pn. Kết luận nào sau đây sai?

Trọng lực P tác dụng vào vật nằm trên mặt phẳng dốc nghiêng như hình vẽ (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi vật lên dốc thì Pt đóng vai trò lực cản  D sai.


Câu 4:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 00?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có F=F1+F2 (F1;F2)=00 F=F1+F2F=40+30=70N


Câu 5:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N . Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 600?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N . Hãy tìm độ lớn của (ảnh 1)

Ta có: (F1;F2)=600

F2=F12+F22+2F1F2cosα

F2=402+302+2.40.30cos600

F=1037N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Anh Thư
06:35 - 13/03/2024

câu 5 này phải là 10√37