Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 13: Điện thế và thế năng điện có đáp án

  • 315 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Một điện tích q = 5.10-8 C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 1000 V/m theo một đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài 20 cm và vectơ độ dời AB làm với các đường sức điện một góc 300. Đoạn BC dài 40 cm và vectơ độ dời BC làm với các đường sức điện một góc 1200. Tính công của lực điện.

Xem đáp án

AAB = qEd1 = q.E.AB.cos300 = 8,7.10-6 J

ABC = qEd2 = q.E.BC.cos1200 = -10-5 J

Công của lực điện trường trên đường gấp khúc ABC là:

AABC = AAB +ABC = 8,7.10-6 -10-5 = -1,3.10-6 J

Đáp án đúng là D.

Câu 5. Biết hiệu điện thế UNM = 20 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A. VM = 20 V.

B. VN = 20 V.

C. VM - VN = 20 V.

D. VN - VM = 20 V.

Hướng dẫn giải

UNM = VN - VM = 20 V

Đáp án đúng là D.


Câu 5:

 Biết điện thế tại điểm M trong điện trường là 20V. Electron có điện tích e = -1,6.10-19 C đặt tại điểm M có thế năng là:

Xem đáp án

WM = qVM. Thay số: WM = -1,6.10-19.20 = -3,2.10-18 J.

Đáp án đúng là B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận