Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài tập về ba định luật Newton có đáp án

  • 186 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo định luật I Newton thì vật có xu hướng bảo toàn trạng thái chuyển động, khi xe ô tô đột ngột hãm phanh thì người ngồi trong xe có xu hướng bảo toàn trạng thái chuyển động về phía trước (giữ nguyên vận tốc của xe) nên người sẽ bị chúi về phía trước.


Câu 2:

Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 100 cm trong 0,25 s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng lên vật có giá trị lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gia tốc:  s=v0t+12at2100.102=0.t+12a.0,252a=32m/s2

Hợp lực tác dụng:  F=ma=2.32=64N


Câu 3:

Một người kéo xe hàng trên mặt sàn nằm ngang, lực tác dụng lên người để làm người chuyển động về phía trước là lực mà

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Người tác dụng lực lên mặt đất hướng về phía sau, mặt đất tác dụng lực lên người hướng về phía trước. Lực do mặt đất tác dụng lên người giúp cho người chuyển động về phía trước.


Câu 4:

Theo định luật 1 Newton thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo định luật 1 Newton thì một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của lực nào.


Câu 5:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A, B, D – các vật chuyển động đều chịu tác dụng của hợp lực khác 0.

C – vật chuyển động thẳng đều là vật chịu tác dụng của hợp lực bằng 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận