Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài tập về đơn vị và các loại sai số có đáp án

  • 212 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên L [Chiều dài]?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

D – sai vì năm là đơn vị đo thời gian.


Câu 2:

Chọn đáp án có từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng (1) … và nên chuyển về cùng (2) ….

- (3) … của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng (1) thứ nguyên và nên chuyển về cùng (2) đơn vị.

- (3) Hai vế của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên.


Câu 3:

Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp?

(1) Dùng thước đo chiều cao.

(2) Dùng cân đo cân nặng.

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Phép đo trực tiếp:

(1) Dùng thước đo chiều cao.

(2) Dùng cân đo cân nặng.

- Phép đo gián tiếp:

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.


Câu 4:

Đáp án nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A – đơn vị cơ bản.

B – Niu tơn là đơn vị dẫn xuất, mol là đơn vị cơ bản.

C – đơn vị dẫn xuất.

D – đơn vị cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận