Trắc nghiệm Vật lý Bài tập tính động lượng có đáp án

  • 178 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một quả bóng 600 g đang bay theo phương ngang với vận tốc 25 m/s thì tới đập vào tường thẳng đứng và bật ngược trở lại theo đúng phương cũ với vận tốc có độ lớn như cũ. Tính động lượng của quả bóng trước và sau khi đập vào tường?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng trước khi đập vào tường.

Động lượng của quả bóng trước khi đập vào tường là:

p = m.v = 0,6.25 = 15 kg.m/s

Động lượng của quả bóng sau khi đập vào tường là:

p’ = - m.v = - 0,6.25 = - 15 kg.m/s


Câu 2:

Một vật có khối lượng 3 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,4 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho  g=10m/s2.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là D

Lực tác dụng lên quả bóng là trọng lực P = mg

Độ biến thiên động lượng bằng xung lượng của lực

Như vậy ta có:  Δp=F.t=P.t=mgt=3.10.0,4=12kg.m/s 


Câu 3:

Động lượng của electron có khối lượng 9,1.10-31 kg và vận tốc 2,0.107 m/s là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Động lượng: p = mv = 1,8.10-23 kgm/s.


Câu 4:

Một vật chuyển động với tốc độ tăng dần thì có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ lớn động lượng tỉ lệ thuận với tốc độ.


Câu 5:

Tổng động lượng trong một hệ kín luôn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tổng động lượng trong một hệ kín luôn bằng hằng số. Tức là tổng động lượng của hệ kín được bảo toàn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận