Trắc nghiệm Vật lý Bài tập về lực cản của chất lưu có đáp án

  • 115 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một khối hộp có dạng hình lập phương nặng 1g đặt trong nước nguyên chất có khối lượng riêng ρ = 1000kg/m3. Mỗi cạnh của hộp có độ dài 1cm. Khối hộp này sẽ:

Một khối hộp có dạng hình lập phương nặng 1g đặt trong nước nguyên chất có khối lượng riêng ρ = 1000kg/m3. Mỗi cạnh của hộp có độ dài 1cm. Khối hộp này sẽ:   A. nổi lên. B. chìm xuống. C. đứng yên trong nước. D. Không đủ dữ liệu để kết luận. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Đổi khối lượng riêng  ρ = 1000 kg/m3 = 1g/cm3.

Trọng lượng của khối hộp P = mg

Lực đẩy Archimedes lên khối hộp đó: FA = ρ.g.V

Do m = 1g. ρ.V = 1.1 = 1g

Từ đó ta thấy P và FA có độ lớn bằng nhau. Vì vậy vật này đứng yên trong nước.

Lưu ý: Các lực khác ngoài 2 lực này triệt tiêu nhau.


Câu 2:

Có ba hình lập phương giống hệt nhau đứng cân bằng trên mặt nước như hình vẽ. Phần thể tích chìm trong nước của vật nào là lớn nhất?

Có ba hình lập phương giống hệt nhau đứng cân bằng trên mặt nước như hình vẽ. Phần thể tích chìm trong nước của vật nào là lớn nhất?   A. Vật A. B. Vật B. C. Vật C. D. Cả 3 đáp án đều sai. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì ba khối lập phương đều đứng cân bằng và giống hệt nhau nên lực đẩy Archimedes lên cả ba vật phải bằng nhau: FA = FB = FC = ρ.g.V.

Dễ thấy phần thể tích chìm trong nước của cả ba vật phải bằng nhau.


Câu 3:

Lực cản không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lực cản tác dụng lên vật phụ thuộc vào hình dạng và vận tốc của vật.


Câu 4:

Tính độ chênh lệch áp suất giữa 2 điểm nằm trong nước, trong thủy ngân trên hai mặt phẳng nằm ngang cách nhau 20 cm. Biết ρH2O=1000kg/m3ρHg=13600kg/m3   và g = 9,8 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức tính độ chênh lệch áp suất:  Δp=ρg.Δh

 ΔpH2O=1000.9,8.0,2=1960Pa
 ΔpHg=13600.9,8.0,2=26656Pa

Câu 5:

Chất lưu là thuật ngữ dùng để chỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chất lưu là thuật ngữ dùng để chỉ chất lỏng và chất khí.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận