Từ vựng: Mùa và tháng trong năm

  • 347 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer

The grass is green, the sky is blue and the flowers are colorful!!! Which season is it?

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Cỏ xanh, trời xanh và hoa muôn màu !!! Đó là mùa nào?

A. Mùa đông

B. Mùa hè

C. Mùa xuân

D. Mùa thu

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

See the snow and build a snowman in the …

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Ngắm tuyết và xây người tuyết trong…

A. Mùa hè

B. Mùa thu

C. Mùa xuân

D. Mùa đông

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Children can swim and dive in the river in…

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

 Trẻ em có thể bơi và lặn trên sông ở…

A. mùa hè

B. mùa xuân

C. mùa thu

D. mùa đông

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

____ comes after winter.

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

____ đến sau mùa đông.

A. Mùa hè

B. Mùa thu

C. Mùa xuân

Chọn C


Câu 5:

Which month is missing: July, ______, September.

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

 Tháng nào bị thiếu: Tháng Bảy, ______, Tháng Chín.

A. Tháng 10

B. Tháng 8

C. Tháng 11

D. Tháng 12

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận