Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 4 chuyên đề đại số và 4 chuyên đề hình học với 60 bài bám sát chương trình sách giáo khoa toán học lớp 8  
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2629 học viên ghi danh

Giáo viên: Phan Văn Toàn

Trình độ: Lớp 8

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 24 giờ, 51 phút, 32 giây

Bài giảng: 141 bài

Học liệu: 56

Cập nhật: 27/01/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức - Phần 1 00:10:36
 • Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Phần 1 00:12:37
 • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 1 00:14:06
 • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 2 00:11:21
 • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 3 00:08:03
 • Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức - Quy tắc và dạng 1 00:06:11
 • Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức - Dạng 2 00:05:57
 • Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức - Dạng 3 00:04:40
 • Bài 2. Nhân đa thức với đa thức - Quy tắc và dạng 1 00:11:34
 • Bài 2. Nhân đa thức với đa thức - Dạng 2 + 3 + 4 00:17:52
 • Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Bình phương của 1 tổng 00:06:30
 • Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Bình phương của 1 hiệu 00:05:10
 • Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Hiệu của hai bình phương 00:05:05
 • Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Lập phương của một tổng 00:11:38
 • Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Lập phương của một hiệu 00:12:21
 • Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Tổng hai lập phương 00:10:33
 • Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Hiệu của hai lập phương 00:12:26
 • Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung - Phần 1 00:10:05
 • Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung - Phần 2 00:16:12
 • Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Phần 1 00:10:55
 • Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Phần 2 00:04:52
 • Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử - Phần 1 00:11:33
 • Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. 00:07:11
 • Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. 00:14:40
 • Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Phần 2 00:10:08
 • Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức - Phần 1 00:10:36
 • Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức - Phần 2 00:09:09
 • Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức - Phần 1 00:13:30
 • Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức - Phần 2 00:11:08
 • Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Phần 1 00:21:38
 • Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Phần 2 00:11:40
 • Tài liệu ôn tập chương 1 00:00:00
 • Bài 1. Phân thức đại số - Định nghĩa 00:06:35
 • Bài 1. Phân thức đại số - Hai phân thức bằng nhau 00:14:38
 • Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức - Phần 1 00:14:06
 • Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức - Phần 2 00:10:23
 • Bài 3. Rút gọn phân thức - Phần 1 00:22:23
 • Bài 3. Rút gọn phân thức - Phần 2 00:11:10
 • Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Phần 1 00:13:07
 • Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Phần 2 00:20:52
 • Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số - Phần 1 00:05:33
 • Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số - Phần 2 00:19:47
 • Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số - Phần 1 00:08:05
 • Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số - Phần 2 00:15:26
 • Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số - Phần 1 00:11:01
 • Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số - Phần 2 00:06:22
 • Bài 8. Phép chia các phân thức đại số - Phần 1 00:08:46
 • Bài 8. Phép chia các phân thức đại số - Phần 2 00:09:16
 • Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức - Phần 1 00:10:13
 • Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức - Phần 2 00:11:20
 • Tài liệu ôn tập chương 2 00:00:00
 • Bài 1. Mở đầu về phương trình - Phần 1 00:16:31
 • Bài 1. Mở đầu về phương trình - Phần 2 00:08:35
 • Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Phần 1 00:17:22
 • Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Phần 2 00:10:44
 • Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 (Phần 1) 1 00:11:14
 • Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 (Phần 2) 00:14:12
 • Bài 4. Phương trình tích - Phần 1 00:05:45
 • Bài 4. Phương trình tích - Phần 2 00:23:00
 • Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Phần 1 00:12:37
 • Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Phần 2 00:08:05
 • Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Phần 3 00:13:55
 • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Phần 1 00:08:47
 • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Phần 2 00:17:39
 • Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - P1 00:07:08
 • Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - P2 00:14:24
 • Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - P3 00:15:13
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập chương 3 00:00:00
 • Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng - Phần 1 00:08:41
 • Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng - Phần 2 00:10:47
 • Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Phần 1 00:10:40
 • Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Phần 2 00:05:38
 • Bài 3. Bất phương trình một ẩn - Phần 1 00:13:49
 • Bài 3. Bất phương trình một ẩn - Phần 2 00:11:28
 • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Phần 1 00:05:02
 • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Phần 2 00:09:48
 • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Phần 3 00:10:12
 • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Phần 4 00:11:08
 • Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phần 1 00:08:59
 • Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phần 2 00:13:23
 • Bài 1. Tứ giác - Phần 1 00:15:52
 • Bài 1. Tứ giác - Phần 2 00:06:54
 • Bài 2. Hình thang - Phần 1 00:19:59
 • Bài 2. Hình thang - Phần 2 00:04:41
 • Bài 2. Hình thang - Phần 3 00:05:18
 • Bài 3. Hình thang cân - Phần 1 00:15:44
 • Bài 3. Hình thang cân - Phần 2 00:11:06
 • Bài 3. Hình thang cân - Phần 3 00:11:28
 • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 1 00:14:06
 • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 2 00:11:21
 • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 3 00:08:03
 • Bài 5. Đối xứng trục. - Phần 1 00:08:14
 • Bài 5. Đối xứng trục. - Phần 2 00:10:10
 • Bài 5. Đối xứng trục - Phần 3 00:11:49
 • Bài 6. Hình bình hành - Phần 1 00:03:55
 • Bài 6. Hình bình hành - Phần 2 00:13:45
 • Bài 6. Hình bình hành - Phần 3 00:09:24
 • Bài 7. Đối xứng tâm - Phần 1 00:11:26
 • Bài 7. Đối xứng tâm - Phần 2 00:09:18
 • Bài 8. Hình chữ nhật - Phần 1 00:06:23
 • Bài 8. Hình chữ nhật - Phần 2 00:08:11
 • Bài 8. Hình chữ nhật - Phần 3 00:12:27
 • Bài 9. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước - Phần 1 00:06:25
 • Bài 9. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước - Phần 2 00:16:21
 • Bài 10. Hình thoi - Phần 1 00:11:45
 • Bài 10. Hình thoi - Phần 2 00:09:43
 • Bài 11. Hình vuông - Phần 1 00:14:04
 • Bài 11. Hình vuông - Phần 2 00:07:40
 • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều - Phần 1 00:09:25
 • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều - Phần 2 00:10:59
 • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật - Phần 1 00:08:32
 • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật - Phần 2 00:09:37
 • Bài 3. Diện tích tam giác - Phần 1 00:10:33
 • Bài 3. Diện tích tam giác - Phần 2 00:07:03
 • Bài 4. Diện tích hình thang - Phần 1 00:09:17
 • Bài 4. Diện tích hình thang - Phần 2 00:05:35
 • Bài 5. Diện tích hình thoi - Phần 1 00:08:12
 • Bài 5. Diện tích hình thoi - Phần 2 00:13:31
 • Bài 6. Diện tích đa giác - Phần 1 00:05:52
 • Bài 6. Diện tích đa giác - Phần 2 00:13:39
 • Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác - Phần 1 00:07:36
 • Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác - Phần 2 00:18:20
 • Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - Phần 1 00:18:01
 • Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - Phần 2 00:18:07
 • Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác - Phần 1 00:08:09
 • Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác - Phần 2 00:12:27
 • Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Phần 1 00:07:52
 • Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Phần 2 00:10:06
 • Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất - Phần 1 00:16:50
 • Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất - Phần 2 00:09:10
 • Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai - Phần 1 00:08:39
 • Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai - Phần 2 00:11:20
 • Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba - Phần 1 00:06:31
 • Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba - Phần 2 00:08:12
 • Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba - Phần 3 00:09:35
 • Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Phần 1 00:13:34
 • Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Phần 2 00:07:58
 • Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng - Phần 1 00:06:19
 • Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng - Phần 2 00:10:18
 • Bài 1. Hình hộp chữ nhật - Phần 1 00:12:13
 • Bài 1. Hình hộp chữ nhật - Phần 2 00:10:05
 • Bài 2. Hình lăng trụ đứng - Phần 1 00:12:45
 • Bài 2. Hình lăng trụ đứng - Phần 2 00:08:14
 • Bài 3. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Phần 1 00:04:04
 • Bài 3. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Phần 2 00:04:37
 • Bài 3. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Phần 3 00:05:40

Mô tả

Mô tả khóa học:

 • Khóa học Toán lớp 8 của thầy Phan Văn Toàn cung cấp cho các em  đầy đủ kiến thức cơ bản trong chương trình Sách giáo khoa, giúp học sinh nắm vững lí thuyết và biết cách giải quyết các dạng bài tập cơ bản.
 • Giáo viên với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn học.

Nội dung khóa học:

 • Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 4 chuyên đề đại số và 4 chuyên đề hình học với 60 bài bám sát chương trình sách giáo khoa toán học lớp 8  
 • Phần đại số gồm 4 chương bám sát chương trình sách giáo khoa. Khóa học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức và kĩ năng như kĩ năng thực hiện phép tính với các biểu thức chứa biến, vận dụng hằng đẳng thức và các phép biến đổi cơ bản vào giải các phương trình cơ bản.
 • Phần hình học gồm 4 chương bám sát chương trình giúp học sinh nắm được các tính chất cơ bản và tính được diện tích các loại hình như hình thang, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành,….) Giúp học sinh nhớ, hiểu các trường hợp đồng dạng của tam giác. Khóa học còn đồng thời giúp học sinh làm quen với các khối hình không gian như hình hộp, hình chop, lăng trụ,… thông qua việc tính thể tích và diện tích xung quanh của các hình này

Đặc điểm nổi bật của khóa học:

 • Khóa học của thầy Toàn có nội dung cô đọng trong các bài giảng bám sát nội dung sách giáo khoa
 • Hệ thống bài kiểm tra thường xuyên và cập nhật ứng với các bài kiểm tra trên trường.
 • Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.
 • Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.
 • Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.
 • Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…
 • Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Đối tượng của khóa học:

 • Học sinh có nhu cầu tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức trong Sách giáo khoa.
 • Học sinh lớp 8 muốn chủ động tham khảo trước chương trình hoặc học lại kiến thức đã học trên lớp.
 • Phụ huynh tham khảo để hướng dẫn con mình học.
 • Giáo viên tham khảo để chuẩn bị bài giảng trên lớp.

Yêu cầu khóa học:

 • Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết cơ bản.
 • Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp
 • Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm bài tập trắc nghiệm (Kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết)

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học:

 • Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức toán cơ bản lớp 8
 • Giúp học sinh phát triển tình yêu với Toán học từ đó nâng cao thái độ học tập tích cực.
 • Học sinh được học toàn diện kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết của chương trình Toán 
 • Học sinh có thể thực hiện thành thục các phép tính với các biểu thức chứa biến số (chữ cái).
 • Học sinh có thể vận dụng được công thức, định nghĩa những phần kiến thức mới như: Phân tích đa thức thành nhân tử, phân thức, biến đổi biểu thức hữu tỉ, giải phương trình hay giải toán bằng cách lập phương trình,... để làm các dạng bài cơ bản trong chương trình
 • Học sinh nắm được các tính chất cơ bản và tính được diện tích của các loại hình (hình thang, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông,…).
 • Học sinh có thể nhớ, hiểu các trường hợp đồng dạng của tam giác và vận dụng được để hỗ trợ giải bài tập trong chương trình hình học phẳng.
 • Học sinh được làm quen với các khối hình không gian trừu tượng như hình hộp, hình chóp, hình lăng trụ…qua việc tính thể tích và diện tích xung quanh các hình này.
 • Học sinh được làm quen với các bài tập trắc nhiệm và tự luận.
 • Với bài tập tự luận, học sinh được trực tiếp các thầy cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

7 sinh viên

2 khóa học

Phan Văn Toàn

giao_vien

Là 1 người con của mảnh đất Hà Tĩnh với truyền thống chăm chỉ, hiếu học, thầy Toàn là 1 giáo viên nhiệt huyết và yêu nghề, luôn muốn đưa những kiến thức và phương pháp giảng dạy mới áp dụng vào bài học cho các em học sinh.

Hiện tại thầy đang công tác tại Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Khoa Toán, trực tiếp đào tạo ra nhiều cử nhân toán học tài năng cho đất nước.

Thầy Toàn là 1 trong những giáo viên áp dụng thành công công nghệ giáo dục trực tuyến vào giảng dạy Toán.


Bảng vàng thành tích
Giải 2 kì thi Chuyên Toán tỉnh Hà Tĩnh

Đạt chứng chỉ sư phạm loại giỏi

Top 10 giáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh

Gương mặt Sư phạm trẻ tỉnh Hà Tĩnh

Top 5 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khoa Toán Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh lớp 8 - cô Hoài Thu

24 giờ, 51 phút, 32 giây
Cập nhật 27-01-2020
0
3063
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 8 - cô Mỹ Linh

24 giờ, 51 phút, 32 giây
Cập nhật 27-01-2020
0
1652
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Hóa học lớp 8 - thầy Trần Nhật Đông

24 giờ, 51 phút, 32 giây
Cập nhật 27-01-2020
0
1933
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô

Ôn luyện TOÁN 8 - Thầy Phan Toàn

0 (0)

699,000 VNĐ

399,000 VNĐ