• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Khóa TỔNG ÔN môn HÓA - Luyện thi THPT QG - Thầy Trần Thế Anh

Giáo viên: Trần Thế Anh

1.1. Bài toán nhiệt phân và crackinh ankan.pdf Xem Download
1.2. Các bài toán đặc trưng về anken và ankin.pdf Xem Download
1.3. Bài toán H2, Br2 vào hidrocacbon không no, mạch hở.pdf Xem Download
1.4. Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon.pdf Xem Download
1.5. Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon.pdf Xem Download
1.6. Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.pdf Xem Download
BÀI 2 - ANCOL - Dạng 1. Đốt cháy ancol.pdf Xem Download
BÀI 2 - ANCOL - Dạng 2. Bài toán tách nước.pdf Xem Download
BÀI 2 - ANCOL - Dạng 3. Oxi hóa ancol thành andehit axit.pdf Xem Download
BÀI 2 - ANCOL - Dạng 4. Xác định công thức ancol.pdf Xem Download
BÀI 3 - ANDEHIT VÀ AXIT - Dạng 1. Kĩ thuật dọc giải bài toán andehit.pdf Xem Download
BÀI 3 - ANDEHIT VÀ AXIT - Dạng 2. Kĩ thuật dọc giải bài toán axitcacboxylic.pdf Xem Download
BÀI 4 - ESTE VÀ LIPIT - Dạng 1. Hiệu suất phản ứng este.pdf Xem Download
BÀI 4 - ESTE VÀ LIPIT - Dạng 2. Thủy phân este trong môi trường kiềm.pdf Xem Download
BÀI 4 - ESTE VÀ LIPIT - Dạng 3. Este của phenol.pdf Xem Download
BÀI 4 - ESTE VÀ LIPIT - Dạng 3. Este của phenol.pdf Xem Download
BÀI 4 - ESTE VÀ LIPIT - Dạng 5. Tìm công thức của este.pdf Xem Download
BÀI 4 - ESTE VÀ LIPIT - Dạng 6. Giải bài toán chất béo.pdf Xem Download
CACBOHIDRAT_đề.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP VẬN DỤNG_cacbohidrat.pdf Xem Download
DỒN CHẤT ĐỐT CHÁY AMIN_đề.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP dồn chất đốt cháy amin.pdf Xem Download
BÀI TOÁN VỀ TÍNH BAZO VÀ MUỐI CỦA AMIN_đề.pdf Xem Download
BÀI TẬP VẬN DỤNG – MUỐI CỦA AMIN_đề.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP VẬN DỤNG - TÍNH BAZƠ CỦA AMIN.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP VẬN DỤNG – MUỐI CỦA AMIN.pdf Xem Download
BÀI TOÁN VỀ AMINOAXIT_đề.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP VẬN DỤNG aminoaxit.pdf Xem Download
FILE BÀI TẬP RÈN LUYỆN thủy phân peptit.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI Thủy phân peptit.pdf Xem Download
POLIME.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI POLIME.pdf Xem Download
1.1. Bài toán Fe, FexOy tác dụng với HCl, H2SO4 loãng..pdf Xem Download
Bài toán Fe, Cu, CuO, Fe(OH)n, FexOy tác dụng với HNO3.pdf Xem Download
Bài toán Cu, Cu(NO3)2, Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 trong môi trường H+..pdf Xem Download
Bài toán liên quan tới Fe2+ tác dụng với Ag+..pdf Xem Download
Bài toán Fe, S tác dụng với HNO3..pdf Xem Download
Bài toán liên quan tới nhỏ H+ vào dung dịch chứa AlO2- cho kết tủa Al(OH)3..pdf Xem Download
Bài toán liên quan tới nhỏ OH- vào dung dịch chứa Al3+ cho kết tủa Al(OH)3..pdf Xem Download

Bình luận