Luyện thi THPT QG - Môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung
799,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Giảm 20%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

2539 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Viết Trung

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 27 giờ, 58 phút, 38 giây

Bài giảng: 67 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1 : ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 2) 00:28:16
 • Bài 4 : Đột biến gen 00:40:26
 • Bài 26 : Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng giải phẩu và bằng chứng phôi sinh học 00:19:40
 • Bài 9 : Một số khái niệm và phương pháp nâng cao quy luật di truyền 00:30:07
 • Bài 30 : Các nhân tố tiến hóa Phần 1 00:24:53
 • Bài mở đầu 00:42:57
 • Bài 1 : ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 1) 00:28:32
 • Bài 1 : ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 2) 00:28:16
 • Bài 2 : Phiên mã và dịch mã (Phần 1) 00:22:52
 • Bài 2 : Phiên mã và dịch mã (Phần 2) 00:17:11
 • Bài 3 : Điều hòa hoạt động gen 00:31:21
 • Bài 4 : Đột biến gen 00:40:26
 • Bài 5 : Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể 00:30:02
 • Bài 5B : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 00:33:26
 • Bài 6 : Bài tập Phương pháp giải bài tập cấu trúc và nhân đôi ADN Phần 1 00:30:33
 • Bài 6 : Bài tập Phương pháp giải bài tập cấu trúc và nhân đôi ADN Phần 2 00:35:27
 • Bài 7 : Bài tập Phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể 00:00:00
 • Bài 8 : Bài tập xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình khi xảy ra đột biến số lượng NST 00:28:49
 • Bài 9 : Một số khái niệm và phương pháp nâng cao quy luật di truyền 00:30:07
 • Bài 10 : Quy luật di truyền của Menđen- Quy luật phân ly 00:30:07
 • Bài 10b : Quy luật di truyền của Menđen- Quy luật phân ly độc lập 00:12:07
 • Bài 11 : Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen 00:11:31
 • Bài 12 : Liên kết gen, hoán vị gen 00:15:04
 • Bài 13 : Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 1 00:15:55
 • Bài 13 : Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 2 00:20:46
 • Bài 14 : Di truyền qua tế bào chất 00:10:11
 • Bài 15: Ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen 00:10:37
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền Phần 1 00:28:49
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li Phần 1 00:20:16
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li Phần 2 00:19:52
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li độc lập Phần 1 00:23:38
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li độc lập Phần 2 00:23:29
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân di truyền của Moocgan Phần 1 00:30:31
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân di truyền của Moocgan Phần 2 00:29:37
 • Bài 17 : Di truyền quần thể 00:34:37
 • Bài 18 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập chủ đề di truyền quần thể Đang cập nhật
 • Bài 19 : Ứng dụng di truyền học Phần 1 00:32:34
 • Bài 20 : Ứng dụng di truyền học Phần 2 00:29:04
 • Bài 21 : Bài tập: Phương pháp giải bài tập chủ đề ứng dụng di truyền học Đang cập nhật
 • Bài 22 : Một số phương pháp nghiên cứu di truyền người 00:23:32
 • Bài 23: Bệnh di truyền phân tử và bệnh, tật, hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể 00:20:42
 • Bài 24 : Bảo vệ vốn gen của loài người 00:15:02
 • Bài 25 : Bài tập: Phương pháp giải bài tập phả hệ Đang cập nhật
 • Bài 26 : Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng giải phẩu và bằng chứng phôi sinh học 00:19:40
 • Bài 27 : Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng địa lí sinh vật học, bằng chứng tế bào và bằng chứng sinh học phân tử 00:39:08
 • Bài 28 : Học thuyết tiến hóa cổ điển: Học thuyết tiến hóa của Lamác và Đac uyn 00:22:18
 • Bài 29 : Học thuyết tiến hóa hiện đại: Học thuyết tiến hóa tổng hợp và học thuyết tiến hóa trung tính 00:22:21
 • Bài 30 : Các nhân tố tiến hóa Phần 1 00:24:53
 • Bài 30 : Các nhân tố tiến hóa Phần 2 00:24:51
 • Bài 31 : Quá trình hình thành quần thể thích nghi Phần 1 00:23:37
 • Bài 31 : Quá trình hình thành quần thể thích nghi Phần 2 00:20:56
 • Bài 32 : Loài và các tiêu chí phân biệt hai loài thân thuộc 00:14:34
 • Bài 33 : Các hình thức cách li 00:33:10
 • Bài 34 : Quá trình hình thành loài mới 00:30:15
 • Bài 35 : Sự phát sinh sự sống trên trái đất Phần 1 00:26:55
 • Bài 35 : Sự phát sinh sự sống trên trái đất Phần 2 00:18:04
 • Bài 36 : Sự phát triển sự sống qua các đại địa chất 00:30:25
 • Bài 37 : Sự phát sinh loài người 00:37:19
 • Bài 38 : Bài tập: Phương phái giải câu hỏi trắc nghiệm chủ đề tiến hóa Phần 1 00:33:02
 • Bài 38 : Bài tập: Phương phái giải câu hỏi trắc nghiệm chủ đề tiến hóa Phần 2 00:33:37
 • Bài 40 : Môi trường và nhân tố sinh thái- Phần 1 00:21:07
 • Bài 40 : Môi trường và nhân tố sinh thái- Phần2 00:20:43
 • Bài 41 : Quần thể sinh vật: Khái niệm và các mối quan hệ trong quần thể 00:12:01
 • Bài 42 : Quần thể sinh vật: Các đặc trưng cơ bản của quần thể 00:31:40
 • Bài 43 : Quần xã sinh vật: Biến động số lượng cá thể trong quần thể- Phần 1 00:17:27
 • Bài 43 : Quần xã sinh vật: Biến động số lượng cá thể trong quần thể - Phần 2 00:17:41
 • Bài 44 : Quần xã sinh vật: Các mối quan hệ trong quần xã 00:33:58
 • Bài 45 : Quần xã sinh vật: Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, tháp sinh thái và hiệu suất sinh thái 00:28:21
 • Bài 46 : Quần xã sinh vật: Diễn thế sinh thái 00:30:50
 • Bài 47 : Hệ sinh thái: Khái quát hệ sinh thái 00:13:50
 • Bài 48 : Hệ sinh thái: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái 00:28:21
 • Bài 49 : Hệ sinh thái: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái Đang cập nhật
 • Bài 50 : Chu trình sinh địa hóa Đang cập nhật
 • Bài 51 : Sinh quyển và bảo vệ tại nguyên thiên nhiên Đang cập nhật
 • Bài 52 : Bài tập: Phương pháp giải câu hỏi, bài tập chủ đề sinh thái học Đang cập nhật
 • Bài 53 : Trao đổi nước và khoáng ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 54 : Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 55 : Quang hợp thực vật Đang cập nhật
 • Bài 56 : Hô hấp ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 57 : Bài tập: Phương pháp giải câu hỏi, bài tập chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 58 : Tiêu hóa ở động vật (Phần 1) 00:23:10
 • Bài 58 : Tiêu hóa ở động vật (Phần 2) 00:16:29
 • Bài 59 : Tuần hoàn ở động vật 00:30:41
 • Bài 60 : Hô hấp ở động vật Đang cập nhật
 • Bài 61 : Cân bằng nội môi- Phần 1 00:23:07
 • Bài 61 : Cân bằng nội môi- Phần2 00:16:07
 • Bài 62 : Bài tập: Phương pháp giải câu hỏi, bài tập chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật Đang cập nhật

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

8 sinh viên

3 khóa học

Nguyễn Viết Trung

giao_vien

Chuyên ôn luyện thi môn Sinh học, với hơn 15 năm kinh nghiệm, đã từng có HS đạt giải nhất Quốc gia, rất nhiều HS thi đạt HSG và HS đạt kết quả cao trong các đợt thị đại học....

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Nguyễn Viết Trung

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

27 giờ, 58 phút, 38 giây
Cập nhật 22-02-2020
4.5
9514
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

27 giờ, 58 phút, 38 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
4515
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2976
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô