• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHUYÊN ĐỀ 2 : TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
0/16
CHUYÊN ĐỀ 6 : TIẾN HÓA
0/17

Luyện thi THPT QG - Môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung

Giáo viên: Nguyễn Viết Trung

BÀI 1 GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN.pdf Xem Download
Bài 2, 3 PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ.pdf Xem Download
Bài 4 ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN.pdf Xem Download
Bài 5 ĐỘT BIẾN GEN.pdf Xem Download
Bài 6 NST VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST.pdf Xem Download
Bài 11 QUY LUẬT PHÂN LI.pdf Xem Download
Bài 11B QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP.pdf Xem Download
Bài 12 TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN.pdf Xem Download
Bài 13 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN.pdf Xem Download
Bài 14,15,16 DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH.pdf Xem Download
Bài 17 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN.pdf Xem Download
Chuyên đề 3 di truyền quần thể.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 4 ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 5 DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 6 TIẾN HÓA.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 7 SINH THÁI HỌC.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Nguyễn Viết Trung

Xem thêm