• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Luyện thi THPT QG môn Hóa - Thầy Lê Đăng Khương

Giáo viên: Thầy Lê Đăng Khương

CDH Ly thuyet trong tam ve ancol Bai tap tu luyen De bai.pdf Xem Download
DA Ly thuyet trong tam ve ancol Bai tap tu luyen.pdf Xem Download
B2 Cac dang bai tap ve ancol VDBG.pdf Xem Download
B2 Cac dang bai tap ve ancol BTTL De bai.pdf Xem Download
B2 Cac dang bai tap ve ancol BTTL HDG.pdf Xem Download
B3 LT va BT phenol VDBG.pdf Xem Download
B3 LT va BT phenol VDBG De bai.pdf Xem Download
B3 LT va BT phenol BTTL Dap an.pdf Xem Download
B4 Ly thuyet ve anđehit BTTL De bai.pdf Xem Download
B4 Ly thuyet ve anđehit BTTL HDG.pdf Xem Download
B5 Cac dang bai tap ve andehit BTTL De bai.pdf Xem Download
B5 Cac dang bai tap ve andehit VDBG.pdf Xem Download
B5 Cac dang bai tap ve andehit BTTL Dap an.pdf Xem Download
B6 Ly thuyet trong tam ve axit cacboxylic BTTL.pdf Xem Download
B6 LTTT ve axit cacboxylic BTTL Dap an.pdf Xem Download
B7 Bai tap VDBG.pdf Xem Download
B7 Bai tap ve axit cacboxylic BTTL De bai.pdf Xem Download
B7 BTTL Dap an.pdf Xem Download
B8 Bai tap ve axit(P2) VDBG.docx.pdf Xem Download
B8 Bai tap ve axit(P2) BTTL.docx.pdf Xem Download
B8 Bai tap ve axit (P2) BTTL Dap an.pdf Xem Download
B9 LT este BTTL De bai.pdf Xem Download
B9 LT este BTTL Dap an.pdf Xem Download
B10 BT este VDBG.pdf Xem Download
B10 Cac dang BT ve este BTTL De bai.pdf Xem Download
B10 Bai tap este BTTL Dap an.pdf Xem Download
B11 Chat beo VDBG.pdf Xem Download
B11 Chat beo BTTL De bai.pdf Xem Download
B11 Chat beo BTTL Dap an.pdf Xem Download
B11 Ly thuyet amin BTTL De bai.pdf Xem Download
B12 Ly thuyet amin BTTL Dap an.pdf Xem Download
B13 bai tap amin VDBG.pdf Xem Download
B13 Bai tap amin BTTL De bai.pdf Xem Download
B13 Bai tap amin BTTL Dap an.pdf Xem Download
B14 Ly thuyet amino axit BTTL De bai.pdf Xem Download
B14 Ly thuyet amino axit BTTL Dap an.pdf Xem Download
B15 Bai tap amino axit VDBG.pdf Xem Download
B15 Bai tap amino axit BTTL De bai.pdf Xem Download
B15 Bai tap amino axit BTTL Dap an.pdf Xem Download
B16 Ly thuyet peptit va protein BTTL De bai.pdf Xem Download
B16 Ly thuyet peptit va protein BTTL Dap an.pdf Xem Download
B17 Bai tap peptit va protein VDBG.pdf Xem Download
B17 Bai tap ve peptit va protein BTTL De bai.pdf Xem Download
B17 Bai tap ve peptit va protein BTTL Dap an.pdf Xem Download
B18 Hop chat khac chua nito VDBG.pdf Xem Download
B18 Hop chat khac chua nito BTTL De bai.pdf Xem Download
B18 Hop chat khac chua nito BTTL Dap an.pdf Xem Download
B19 LT cacbohiđrat BTTL De bai.pdf Xem Download
B19 LT cacbohiđrat BTTL Dap an.pdf Xem Download
B20 Bai tap cabohidrat VDBG.pdf Xem Download
B20 Bai tap ve cacbohidrat BTTL De bai.pdf Xem Download
B20 Bai tap ve cacbohidrat Dap an.pdf Xem Download
B21 Polime va vat lieuj polime BTTL De bai.pdf Xem Download
B21 Polime va vat lieu polime BTTL Dap an.pdf Xem Download
B22 Bai tap polime VDBG.docx.pdf Xem Download
B22 Bai tap polime BTTL De bai.pdf Xem Download
B22 Bai tap polime BTTL Dap an.pdf Xem Download
B23 Ankan VDBG.pdf Xem Download
B23 Ankan BTTL De bai.pdf Xem Download
B23 Ankan BTTL Dap an.pdf Xem Download
B24 Anken va ankadien VDBG.pdf Xem Download
B24 Anken va ankadien BTTL De bai.pdf Xem Download
B24 Anken va ankadien BTTL Dap an.pdf Xem Download
B25 Ankin VDBG.pdf Xem Download
B25 Ankin BTTL De bai.pdf Xem Download
B25 Ankin BTTL Dap an.pdf Xem Download
B26 Hon hop hidrocacbon VDBG.pdf Xem Download
B26 Hon hop hidroacbon BTTL De bai.pdf Xem Download
B26 Hon hop hidrocacbon BTTL Dap an.pdf Xem Download
B27 Tong hop ly hc (P1) VDBG.pdf Xem Download
B27 Cac dang cau hoi tong hop huu co BTTL De bai.pdf Xem Download
B27 Cac dang cau hoi tong hop huu co BTTL Dap an.pdf Xem Download
B27 Tong hop ly hc (P2) VDBG.pdf Xem Download
B29 Bai tap tong hop huu co VDBG.pdf Xem Download
B30 Bai tap tong hop huu co (P2) VDBG.pdf Xem Download
B29+30 Bai tap tong hop huu co BTTL De bai.pdf Xem Download
B29+30 Bai tap tong hop huu co BTTL Dap an.pdf Xem Download
B31 Day dien hoa cua kim loai VDBG.pdf Xem Download
B31 Day dien hoa cua kim loai BTTL De bai.pdf Xem Download
B31 Day dien hoa cua kim loai Dap an.pdf Xem Download
B32+33 Dai cuong kim loai VDBG.pdf Xem Download
B32+33 Đai cuong kim loai BTTL De bai.pdf Xem Download
B32+33 Đai cuong kim loai BTTL Dap an.pdf Xem Download
B34 An mon dien hoa VDBG.pdf Xem Download
B34 An mon kim loai BTTL De bai.pdf Xem Download
B34 An mon kim loai BTTL Dap an.pdf Xem Download
B35 kim loai + phi kim VDBG.pdf Xem Download
B35 Kim loai + phi kim BTTL De bai.pdf Xem Download
B35 Kim loai + phi kim BTTL Dap an.pdf Xem Download
B36 Kim loai + muoi VDBG.pdf Xem Download
B36 Kim loai + muoi BTTL Dap an.pdf Xem Download
B36 Kim loai + muoi BTTL De bai.pdf Xem Download
B37 Kim loai + axit thuong VDBG.pdf Xem Download
B37 Kim loai tac dung voi axit thuong BTTL De bai.pdf Xem Download
B37 Kim loai tac dung voi axit thuong BTTL Dap an.pdf Xem Download
B38 Kim loai + axit co tinh oxi hoa VDBG.pdf Xem Download
B38 Kim loai + axit co tinh oxi hoa BTTL De bai.pdf Xem Download
B38 kim loai + axit co tinh oxi hoa BTTL Dap an.pdf Xem Download
B39 Dien phan VDBG.pdf Xem Download
B39 Dien phan BTTL De bai.pdf Xem Download
B39 Dien phan BTTL Dap an.pdf Xem Download
B40 Tong quan kim loai kiem, kiem tho VDBG.pdf Xem Download
B40 Tong quan kim loai kiem kiem tho BTTL De bai.pdf Xem Download
B40 Tong quan kim loai kiem, kiem tho BTTL Dap an.pdf Xem Download
B41 Kim loai kiem, kiem tho tac dung voi axit VDBG.pdf Xem Download
B41 Kim loai kiem, kiem tho tac dung voi axit BTTL De.pdf Xem Download
B41 Kim loai kiem, kiem tho tac dung voi axit BTTL Dap an.pdf Xem Download
B42 Kim loai kiem kiem tho tac dung voi nuoc VDBG.pdf Xem Download
B42 Kim loai kiem kiem tho tac dung voi nuoc BTTL De bai.pdf Xem Download
B42 Kim loai kiem kiem tho tac dung voi nuoc BTTL Dap an.pdf Xem Download
B43 CO2+kiem VDBG.pdf Xem Download
B43 CO2 + Kiem BTTL De bai.pdf Xem Download
B43 CO2+kiem BTTL Dap an.pdf Xem Download
B44 Muoi cacbonat VDBG.pdf Xem Download
B44 Muoi cacbonat BTTL De bai.pdf Xem Download
B44 Muoi cacbonat BTTL Dap an.pdf Xem Download
B45 Ly thuyet nhom BTTL De bai1.pdf Xem Download
B45 ly thuyet nhom BTTL dap an.pdf Xem Download
B46 Al, Al2O3+axit,kiem VDBG.pdf Xem Download
B46 Al, Al2O3+axit, kiem BTTL De bai.pdf Xem Download
B46 Al, Al2O3 + axit, bazo BTTL Dap an.pdf Xem Download
B47 Zn2+, Al3+ + kiem VDBG.pdf Xem Download
B47 Zn2+, Al3+ + OH- BTTL De bai.pdf Xem Download
B47 Zn2+, Al3+ + OH- BTTL Dap an.pdf Xem Download
B48 Al, KLK, KT + H2O VDBG.pdf Xem Download
B48 Al, KLK, KT + H2O BTTL De bai.pdf Xem Download
B48 Al, KLK, KT + H2O BTTL Dap an.pdf Xem Download
B49 LT sat va hop chat VDBG.pdf Xem Download
B50 PP giai bai tap sat (P1) VDBG.pdf Xem Download
B50 PP giai sat (Phan 1) BTTL De bai.pdf Xem Download
B50 PP giai sat (Phan 1) BTTL Dap an.pdf Xem Download
B51 PP giai sat (Phan2) BTTL Dap an.pdf Xem Download
B52 Hop kim cua sat VDBG.pdf Xem Download
B52 Hop kim cua sat BTTL De bai.pdf Xem Download
B52 Hop kim cua sat BTTL Dap an.pdf Xem Download
B53 Crom va hop chat BTTL De bai.pdf Xem Download
B53 Crom va hop chat BTTL Dap an.pdf Xem Download

Bình luận