- Chưa học - Đã học - Đề kiểm tra - Tài liệu
Chuyên đề 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
0/11
Chuyên đề 7: Sinh thái
0/12

Luyện thi THPT QG môn Sinh Học - cô Nga Sinh

Giáo viên: Cô Nga Sinh

Bài 1. Gen, mã DT và nhân đôi ADN BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 1.pdf Xem Download
Bài 2. Phiên mã, dịch mã BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 2.pdf Xem Download
Bài 3. Điều hòa hoạt động gen BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 3.pdf Xem Download
Bài 4. Đột biến gen BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bai 4.pdf Xem Download
Bai 5. NST và đột biến cấu trúc NST BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 5.pdf Xem Download
Bài-6.-Đột-biến-số-lượng-NST-và-thực-hành-BTTL.pdf Xem Download
Đáp án _ bài 6.pdf Xem Download
Bài-7_-Quy-luật-phân-li-BTTL.pdf Xem Download
Đáp án _ bài 7.pdf Xem Download
Bài-8.-Quy-luật-phân-li-độc-lập-BTTL.pdf Xem Download
Đáp án _ bài 8.pdf Xem Download
Bài 9. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bai 9.pdf Xem Download
Bài 10. Liên kết gen và hoán vị gen BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI. Bài 10 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN.pdf Xem Download
Bài 11. DT liên kết giới tính và DT ngoài nhân BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bai 11.pdf Xem Download
Bài 12. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen. BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 12.pdf Xem Download
Bài 13. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bai 13.pdf Xem Download
Bài 14. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bai 14.pdf Xem Download
Bài 15. Chọn giống vật nuôi, cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 15.pdf Xem Download
Bài 16. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 16.pdf Xem Download
Bài 17. Tạo giống nhờ công nghệ gen BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 17.pdf Xem Download
Bài 18. Di truyền y học BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 18.pdf Xem Download
Bài 19. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 19.pdf Xem Download
Bài 20. Các bằng chứng tiến hóa BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 20.pdf Xem Download
Bài 21. Học thuyết Đacuyn BTTL.pdf Xem Download
Đáp án Bài 21.pdf Xem Download
Bài 22. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại BTTL.pdf Xem Download
Đáp án Bài 22.pdf Xem Download
Bài 23. Qúa trình hình thành quần thể thích nghi. Loài và các cơ chế cách li BTTL.pdf Xem Download
Đáp án Bài 23.pdf Xem Download
Bài 24. Qúa trình hình thành loài BTTL.pdf Xem Download
Đáp án Bài 24.pdf Xem Download
Bài 25. Nguồn gốc sự sống BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 25.pdf Xem Download
Bài 27. Sự phát sinh loài người BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 27.pdf Xem Download
Bài 28. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 28.pdf Xem Download
Bài 29. Quần thể sinh vật BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 29.pdf Xem Download
Bài 30. Các đặc trưng cơ bản của quần thể BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 30.pdf Xem Download
Bài 31. Biến động số lượng cá thể của quần thể BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 31.pdf Xem Download
Bài 32. Quần xã sinh vật BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 32.pdf Xem Download
Bài 33. Diễn thế sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 33.pdf Xem Download
Bài 34. Hệ sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 34.pdf Xem Download
Bài 35. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 35.pdf Xem Download
Bài 36. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 36.pdf Xem Download
Bài 37. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_Bài 37.pdf Xem Download
Bài 38. Ứng dụng sinh thái học BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 38.pdf Xem Download

Bình luận