Câu hỏi:

21/08/2022 70

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala mạch hở bằng dung dịch KOH (vừa đủ), thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

nGly-Ala = a mol (75 + 38)a + (89+ 38)a = 2,4 a =0,01 mol

m = 0,01(75 + 89 -18) = 1,46 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức của alanin là

Xem đáp án » 21/08/2022 355

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?                   

Xem đáp án » 21/08/2022 352

Câu 3:

Cho m gam HCOOCH3 phản ứng hết với đung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 21/08/2022 175

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đù 1,63 mol O2 thu được 1,14 mol CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, thủy phàn hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối, giá trị của b là:

Xem đáp án » 21/08/2022 161

Câu 5:

Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác, ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là:

Xem đáp án » 21/08/2022 144

Câu 6:

Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Xem đáp án » 21/08/2022 139

Câu 7:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit ?     

Xem đáp án » 21/08/2022 134

Bình luận


Bình luận