Câu hỏi:

28/08/2022 1,975

Cho m gam Na tan hoàn toàn trong 400 ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaHCO3 1M. Tính giá trị của m.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 nHCl=0,8 mol, nNaHCO3=0,2 mol

Các phản ứng hóa học có thể xảy ra như sau:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 (↑)                     (1)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2(↑)                    (2)

Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaHCO3 nên:

+ Trường hợp 1: HCl dư, chỉ xảy ra phản ứng (1)

HCl + NaHCO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O

0,2 ←          0,2                         mol

Vậy nHCl dư = 0,2 mol;

Theo (1) có nNa = nHCl pư = 0,8 – 0,2 = 0,6 mol

Vậy m = mNa = 0,6.23 = 13,8 gam.

+ Trường hợp 2: HCl hết, dung dịch X chứa NaOH, xảy ra cả hai phản ứng (1) và (2).

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

0,2 ←          0,2               mol

Vậy nNa = 0,8 + 0,2 = 1 mol → m = mNa = 1.23 = 23 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chia 24,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị II thành ba phần bằng nhau:

- Phần 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl loãng, dư thu dược 4,48 lít khí.

- Phần 2: Cho tác dụng vừa đủ với 5,6 lít khí Cl2.

a. Xác định M.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,689

Câu 2:

b. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thu được 40,0 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 35,4 gam so với ban đầu. Lọc bỏ kết tủa rồi thêm lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào bình, sau phản ứng thu thêm 29,7 gam kết tủa.

Xác định công thức cấu tạo của 2 hiđrocacbon A, B trong hỗn hợp X và giá trị của m.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,547

Câu 3:

c. Nếu đổi chỗ hai bình đựng dung dịch NaCl và H2SO4 đặc cho nhau có được không? Vì sao?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,076

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở A và B. Trong đó A là đồng đẳng của etilen có công thức tổng quát là CnH2n và B là đồng đẳng của axetilen có công thức tổng quát là CmH2m-2.

a. Để phản ứng với 6,72 lít hỗn hợp X thì cần tối đa 400 ml dung dịch Br2 1M. Tính phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp X, biết các khí đo ở đktc.

Xem đáp án » 28/08/2022 982

Câu 5:

Một học sinh lắp dụng cụ thí nghiệm điều chế khí X tinh khiết trong phòng thí nghiệm (như hình bên dưới). Biết khí X có màu vàng lục, mùi hắc, nặng hơn không khí và rất độc.

Một học sinh lắp dụng cụ thí nghiệm điều chế khí X tinh khiết trong phòng thí nghiệm (ảnh 1)

a. Xác định khí X, chất Y. Viết một phương trình hóa học điều chế khí X ở thí nghiệm trên.

Xem đáp án » 28/08/2022 981

Câu 6:

Ba chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử là C3H6, C2H4O2, C2H6O đượckí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng:

- Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

- Chất B ít tan trong nước, làm mất màu dung dịch brôm.

- Chất C tác dụng được với Na.

- Chất A tác dụng được với NaOH và Na.

Hãy lập luận để xác định các chất A, B, C. Viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng.

Xem đáp án » 28/08/2022 855

Bình luận


Bình luận