Câu hỏi:

18/06/2019 56,266

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

N2+ 3H2  t°,  p  2NH3

nNH3=1717=1mol

Theo phương trình:

nN2=12nNH3=12.1=0,5  mol

nH2=32.nNH3=32.1=1,5  mol

H% = 25% → Thể thích N2 và H2 thực tế cần dùng là:

VN2=nN2.22,4.10025=0,5.22,4.10025=44,8  lít

VH2=nH2.22,4.10025=1,5.22,4.10025=134,4   lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2019 150,591

Câu 2:

Một hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với hiđro là 4,9. Cho hỗn hợp đi qua xúc tác thích hợp, nung nóng được hỗn hợp mới Y có tỉ khối so với hiđro là 6,125. Hiệu suất tổng hợp NH3 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 42,269

Câu 3:

Cho 4 lít N2 và 12 lít H2 vào bình kín để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)?

Xem đáp án » 18/06/2019 38,133

Câu 4:

Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau một thời gian phản ứng, áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết tỉ lệ số mol của nitơ đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu là:

Xem đáp án » 18/06/2019 33,326

Câu 5:

Điều chế NH­3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1:3). Tỉ khối hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 18,488

Câu 6:

Cho hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thấy thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo thtích của NH3 trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,963

Bình luận


Bình luận