100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho nâng cao (P1)

  • 21034 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho 8,96 lít khí NH3 (ở đktc) đi qua bình đựng 40 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X. Cho toàn bộ chất rắn X vào 800ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thì thấy số mol HCl giảm đi một nửa. Hiệu suất của phản ứng khử CuO bởi NH3 là:

Xem đáp án

Đáp án A

2NH3+ 3CuO  N2+ 3Cu + 3H2O

nNH3= 0,4 mol, nCuO =0,5 mol

Do  nên hiệu suất tính theo NH3

Đặt số mol NH3 phản ứng là x mol

2NH3+ 3CuO  N2+ 3Cu + 3H2O

x           1,5x              1,5x mol

Chất rắn X có chứa 0,5-1,5x mol CuO dư và 1,5x mol Cu

nHCl ban đầu= 0,8mol

CuO + 2HCl→ CuCl2+ H2O

Số mol HCl giảm đi một nửa → nHCl pứ= 0,8/2=0,4 mol

Theo PT: nHCl pứ= 2.n­CuO= 2.(0,5-1,5x)=0,4

→ x= 0,2 mol

H=nNH3punNH3bd.100%=0,20,4.100%=50%

 

 


Câu 2:

Cho 4 lít N2 và 12 lít H2 vào bình kín để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)?

Xem đáp án

N2+ 3H2 2NH3

Ở cùng điều kiện thì tỉ lệ về thể tích chính là tỉ lệ về số mol

Do hiệu suất phản ứng là 25% nên

VN2 pứ= 4.25%= 1 lít; VH2 pứ= 12.25%= 3 lít;

VNH3 sinh ra= 2VN2 pứ= 2 lít

VN2 dư= 4-1=3 lít, VH2 dư= 12-3=9 lít

Hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích là

V= VN2 dư+ VH2 dư+ VNH3 sinh ra= 3 +9+2=14 lít

Đáp án B


Câu 3:

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

N2+ 3H2  t°,  p  2NH3

nNH3=1717=1mol

Theo phương trình:

nN2=12nNH3=12.1=0,5  mol

nH2=32.nNH3=32.1=1,5  mol

H% = 25% → Thể thích N2 và H2 thực tế cần dùng là:

VN2=nN2.22,4.10025=0,5.22,4.10025=44,8  lít

VH2=nH2.22,4.10025=1,5.22,4.10025=134,4   lít


Câu 4:

Cho 25 lít N2 và 60 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 75 lít (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là:

Xem đáp án

Đáp án B.

N2+ 3H2 2NH3

Ở cùng điều kiện thì tỉ lệ về thể tích chính là tỉ lệ về số mol

Do 251>603 →Hiệu suất tính theo H2

Đặt thể tích H2 phản ứng là x lít

→VN2 pứ= x/3 lít, VNH3 sinh ra=2x/3 lít

VN2 dư= 25-x/3 (lít), VH2 dư= 60- x(lít)

Sau phản ứng thu được N2 dư, H2 dư, NH3

Tổng thể tích khí thu được là

V khí= VH2 dư+ VN2 dư+ VNH3= 60-x+ 25-x/3+ 2x/3= 75

→ x=15 lít

H%=1560.100%=25%


Câu 5:

Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 16 mol H2 được nạp vào một bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 9/10 áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng là?

Xem đáp án

Đáp án D.

N2+ 3H2 2NH3

Dựa vào công thức: PV=nRT

Ở nhiệt độ và thể tích không đổi (thể tích bình chứa luôn là 4 lít) và R là hằng số thì áp suất (P) tỉ lệ với số mol (n)

Theo đề áp suất sau bằng 9/10 áp suất ban đầu

→nkhí sau pứ= 9/10.nkhí ban đầu= 9/10. (8+16)= 21,6 mol

nNH3= nkhí trước pứ- nkhí sau pứ= (8+16)- 21,6= 2,4 mol

nH2 phản ứng =32nNH3=3,6 molHiệu suất tính theo H2  chất hếtH%=3,616.100%=22,5%


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hoàng Đăng

P

1 năm trước

Phạm Minh Hiền

Bình luận


Bình luận