100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho nâng cao (P3)

  • 15986 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu  được 0,448 lít (đktc) khí N2 và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là:

Xem đáp án

Bảo toàn nguyên tố Mg ta có : nMg(NO3)2= nMg+ nMgO=0,15 mol

nkhí N2=0,02 mol.

Quá trình cho e:

Mg→ Mg2++ 2e  (1)

0,14→         0,28 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

             0,2     ←     0,02 mol

Nểu chỉ có 1 quá trình nhận e (2) thì số mol e cho khác số mol e nhận

Do đó phải có quá trình nhận e (3) và số mol e nhận ở (3) bằng:

0,28- 0,2=0,08 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (3)

           0,08     →     0,01 mol

Muối trong X gồm 0,15 mol Mg(NO3)2 và 0,01 mol NH4NO3

→mmuối= 0,15.148+ 0,01.80=23 gam

Đáp án A


Câu 2:

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al hòa tan hết trong V lít dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu được 3,136 lít hỗn hợp N2O và N2 (có tỉ lệ thể tích là 5:2 và ở đktc) và dung dịch Z chứa 118,8 gam muối. Thể tích HNO3 cần dùng là:

Xem đáp án

Ta có nhỗn hợp khí= 0,14 mol

Vì tỉ lệ thể tích chính là tỉ lệ số mol (trong cùng điều kiện)

Nên nN2O : nN2= 5 :2 do đó nN2O = 0,1 và nN2= 0,04 mol

2NO3-+ 8e+ 10H++ 8NO3- → N2O + 5H2O + 8NO3(muối)-(1)

           0,8    1,0       ←          0,1mol    →      0,8 mol

2NO3-+ 10e+ 12H++ 10NO3- → N2 + 6H2O + 10NO3 muối-  (2)

            0,4     0,48                    0,04               0,4 mol

Gọi nMg=a mol ; nAl =b mol

mhhX =24a+27b=15,6 (1)

Gỉa sử muối tạo thành không  có NH4NO3

ne nhường=n enhận=2a+3b=0,1.2.4+0,04.2.5=1,2  (2)

Giải hệ (1) và (2) trên ta có b<0 nên loại

Vậy muối tạo thành có NH4NO3 c mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (3)

           8c     →     c mol

Tổng nNO3− tạo muối=ne nhường=8c+1,2=2a+3b (3)

m muối =mAl(NO3)3 +mMg(NO3)2+mNH4NO3

=213b+148a+80c=118,8 (4)

Giải hệ (1), (3) và (4) ta có a=0,2 b=0,4, c=0,05 mol

Bảo toàn Nitơ ta có:

nHNO3=0,1.2+0,04.2+0,05.2+0,2.2+0,4.3=1,98 mol

=>V=1,98 lít

Đáp án B


Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 12,15 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch X và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Ta có nhhY= x+y= 1,344/ 22,4= 0,06 mol

mhhY=44x + 28y= 0,06.18.2

Giải hệ trên được x= 0,03 và y= 0,03

nAl= 0,45 mol= nAl(NO3)3

Quá trình cho e:

Al→ Al3++ 3e  (1)

0,45→       1,35 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

             0,3     ←     0,03 mol

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (3)

             0,24     ←     0,03 mol

Tổng số mol e nhận ở (2) và (3) là ne nhận= 0,3+ 0,24= 0,54 mol <1,35 mol

Do đó còn xảy ra quá trình nhận e: ne nhận ở (4)= 1,35- 0,54= 0,81 mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4++ 3H2O (4)

           0,81     →     0, 10125 mol

Dung dịch X chứa 0,45 mol Al(NO3)3 và 0,10125 mol NH4NO3

→m=103,95 gam

Đáp án A


Câu 4:

Cho 12 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch A và V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm N2O và N2 có tỉ khối so với H2 bằng 18. Cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch A  thu được 75 gam muối khan. Giá trị của V là:

Xem đáp án

nMg=0,5 mol= nMg(NO3)2,

→ mMg(NO3)2= 0,5. 148= 74 gam <75 gam → Muối khan chứa Mg(NO3)2 và NH4NO3

mNH4NO3= 75-74= 1gam → nNH4NO3= 0,0125 mol

Đặt nN2O= x mol, nN2= y mol, M hỗn hợp khí=36

Theo sơ đồ đường chéo suy ra x = y

Quá trình cho e:

Mg→ Mg2++ 2e  (1)

0,5→             1 mol

Quá trình nhận e:

2NO3-+ 10e+ 12H+ → N2 + 6H2O (2)

            10x                 x mol

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (3)

             8x     ←     x mol

NO3-+ 8e+ 10H+ → NH4+ + 3H2O (4)

          0,1               0,0125 mol

Theo ĐLT BT e: ne cho= ne nhận nên 1= 10x+ 8x+ 0,1→ x= 0,05 mol

→V= (0,05+0,05).22,4= 2,24 lít

Đáp án C


Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Mg và 0,03 mol MgO bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y và 0,896 lít một chất khí Z nguyên chất duy nhất. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y  thu được  34,84gam muối khan. Xác định công thức phân tử của Z?

Xem đáp án

Bảo toàn nguyên tố Mg ta có:

nMg(NO3)2= 0,2+ 0,03= 0,23 mol → mMg(NO3)2= 0,23. 148= 34,04 gam≠ 34,84 gam

→Muối khan phải chứa cả Mg(NO3)2 và NH4NO3

mNH4NO3=34,84- 34,04= 0,8 gam →nNH4NO3= 0,01 mol

Quá trình cho e:

Mg→ Mg2++ 2e  (1)

0,2→         0, 4 mol

Quá trình nhận e: nkhí= 0,04mol

NO3-+ 8e         + 10H+ → NH4+ + 3H2O (2)

           0,08        0,1     0,01 mol

-Nếu khí có 1 nguyên tử N: Gọi a là số oxi hóa của N có trong khí

N+5 + (5-a) e→ N+a

       (5-a).0,04  0,04

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,4= 0,04. (5-a)+0,08→ a= -3 → Loại

-Nếu khí có 2 nguyên tử N:

2N+5 + 2(5-a) e→ N2+a

          (5-a).0,08     0,04

Theo ĐL bảo toàn electron có: 0, 4= 0,08. (5-a) + 0,08→ a= 1→Khí N2O

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận