100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho nâng cao (P7)

  • 15987 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Lấy V(ml) dung dịch H3PO4 35% ( d = 1,25gam/ml ) đem trộn với 100ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam hỗn hợp 2 muối K3PO4 và K2HPO4. Tính V?

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

H3PO4 + 2KOH → K2HPO4+ 2H2O

x            2x                  x mol

H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O

y               3y            y mol

Ta có: nKOH= 2x + 3y= 0,1.2= 0,2 mol

mhỗn hợp muối= 174x + 212 y= 14,95 gam

Giải hệ trên ta có: x= 0,025 mol; y = 0,05 mol → nH3PO4= x+y= 0,075 mol

→ mH3PO4= 0,075. 98= 7,35 gam → mdung dịch H3PO4 35%= 7,35.100/35= 21 (gam)

→Vdd = m/D= 21/1,25= 16,8 ml


Câu 3:

Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150 kg photpho là  (có 3% P hao hụt trong quá trình sản xuất).

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ: Ca3(PO4)2 → 2P

Ta có: nCa3(PO4)2= 0,5.nP= 0,5.150/31= 75/31 (kmol) → mCa3(PO4)2= (75/31).310= 750 (kg)

→ Khối lượng Ca3(PO4)2 thực tế cần có: 750.100/97=773,2 kg

→Khối lượng quặng photphoric cần lấy là: 773,2.100/65= 1189 kg= 1,189 tấn


Câu 4:

Cho m gam P2O5 vào 700ml dung dịch KOH 1M, sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được (3m+5,4) gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

Vì sau phản ứng có chất rắn nên giả sử còn KOH dư và muối tạo ra là photphat trung hòa

nP2O5=m142nPO43-=2m142 mol

Qui đổi:

PO43-:2m142 molK+: 0,7 molOH-: (BTĐT) 0,7-3.2m142 molBTKL: 3m+5,4=95.2m142+39.0,7+17.(0,7-3.2m142)m=14,2 gam

 


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn m gam P bằng oxi rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 thu được dung dịch X. Cho 0,5 mol KOH vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 943m/62 gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án B

Xét trường hợp chất rắn chứa KOH dư, qui đổi về:

K+: 0,5 molSO42-: 0,1 molPO43-:m31 molOH-: (BTĐT) 0,5-0,2-3m31

BTKL: 39.0,5+0,1.96+95.m31+17.(0,3-3m31)=943m62m=2,48 gam

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận