Câu hỏi:

21/04/2023 368

Nguyên tố kim loại M chiếm 52,94% về khối lượng hợp chất trong oxit cao nhất của nó.

a, Xác định M.

b, Cho 20,4 gam oxit của M tan trong 246,6 gam dung dịch 17,86% của hợp chất hiđro với phi kim X thuộc nhóm VIIA tạo thành dung dịch B. Gọi tên X và tính C% của dung dịch B.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a, Gọi công thức hoá học của oxit cần tìm là M2On ( n là hoá trị của kim loại M, 1n3)

Nguyên tố kim loại M chiếm 52,94% về khối lượng hợp chất trong oxit cao nhất của nó nên ta có:

2.MM2.MM+16n=52,94100MM=9n

Thay n = 1, 2, 3 → Chỉ có n = 3, MM = 27 g/mol thoả mãn

Vậy M là nhôm (Al)

b, nAl2O3=20,4102=0,2(mol)

Hợp chất hidro với phi kim X thuộc nhóm VIIA là HX

mHX=246,6.17,86100=44,04276(g)

Phương trình:

 Al2O3+6HX2AlX3+3H2O0,2.........1,2..........0,4

MHX=44,042761,2=35,7023(g/mol)35,5

Vậy X là clo (Cl)

Dung dịch B có AlCl3 0,4 mol

mdd=mddHCl+mAl2O3=246,6+20,4=267(g)C%=0,4.135,5267.100%=20%

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đổ 2 ml dung dịch axit HNO3 63% (d = 1,43 g/ml) vào nước thu được 2 lít dung dịch. Tính nồng độ H+ của dung dịch thu được:

Xem đáp án » 21/04/2023 1,158

Câu 2:

Cho 1 gam NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1 gam HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

Xem đáp án » 21/04/2023 1,020

Câu 3:

Cho 68,7g hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu tan hết trong dd HNO3 đặc nguội, sau phản ứng thu được 26,88 lít khí NO2 (đktc) và m gam rắn B không tan. Tìm giá trị của m?

Xem đáp án » 21/04/2023 746

Câu 4:

Cho biết 1 nguyên tử Mg có 12e, 12p, 12n.

a) Tính khối lượng 1 nguyên tử Mg?

b) 1 (mol) nguyên tử Mg nặng 24,305 (g). Tính số nguyên tử Mg có trong 1 (mol) Mg.

Xem đáp án » 21/04/2023 619

Câu 5:

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn sau:

Ca(HCO3)2 + NaOH→?

Xem đáp án » 21/04/2023 552

Câu 6:

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn nếu có khi trộn lẫn các chất

a) dd HNO3 và CaCO3

b) dd H2SO4 và NaOH

c) dd KOH và dd FeCl3

d) dd Ca(NO3)2 và Na2CO3

e) dd NaOH và Al(OH)3

f) dd NaOH và Zn(OH)2

g) FeS và dd HCl

h) dd CuSO4 và dd H2S

i) dd NaHCO3 và HCl

j) Ca(HCO3)2 và HCl

Xem đáp án » 21/04/2023 548

Câu 7:

Khi cho dung dịch H3PO4 tác dụng với dung dịch NaOH tạo được dung dịch M.

a) Hỏi M có thể chứa những muối nào?

b) Phản ứng nào có thể xảy ra khi thêm KOH vào dung dịch M?

c) Phản ứng nào có thể xảy ra khi thêm H3PO4 (hoặc P2O5) vào dung dịch M?

Viết phương trình hoá học (PTHH) của các phản ứng.

Xem đáp án » 21/04/2023 521

Bình luận


Bình luận