Câu hỏi:

20/06/2019 98,775

Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

nOH= 2nBa(OH)2+nNaOH 

= 2.0,1.0,5 + 0,1.0,5 = 0,15 mol

Thể tích dung dịch sau khi trộn là:

Vdung dịch sau = 100 + 100

= 200 ml = 0,2 lít

→ [OH-] = nOHVdung  dich  sau=0,150,2=0,75M

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-,NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

Xem đáp án » 20/06/2019 66,077

Câu 2:

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) có chứa tất cả bao nhiêu loại ion?

Xem đáp án » 20/06/2019 56,608

Câu 3:

Pha trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300ml dung dịch HCl 2M. Nếu pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol/l là:

Xem đáp án » 20/06/2019 46,068

Câu 4:

Có 5 dung dịch đựng riêng biệt trong 5 ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl3, Cr(NO3)3, K2CO3, AlCl3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 5 dung dịch  trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là:

Xem đáp án » 20/06/2019 30,205

Câu 5:

Tính nồng độ mol NO3- trong dung dịch HNO3 10% (D=1,054 g/ml)

Xem đáp án » 20/06/2019 22,562

Câu 6:

Các chất trong dãy nào sau đây vừa tác dụng với dd kiềm mạnh vừa tác dụng với dd axit mạnh?

Xem đáp án » 20/06/2019 17,298

Bình luận


Bình luận