100 câu trắc nghiệm Sự điện li nâng cao (P1)

  • 19395 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

So sánh khả năng dẫn điện của các dung dịch có cùng nồng độ mol 0,1M sau: HNO3, Na2CO3, K3PO4, Al2(SO4)3?

Xem đáp án

Đáp án A

Nồng độ mol các ion có trong các dung dịch HNO3, Na2CO3, K3PO4, Al2(SO4)3 lần lượt là 0,2; 0,3; 0,4; 0,5M

nên độ dẫn điện HNO3 < Na2CO3 < K3PO4 < Al2(SO4)3


Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất điện li bao gồm axit, bazơ, muối

(b) Dãy các chất: HF, NaF, NaOH đều là chất điện li mạnh

(c) Dãy các chất: C2H5OH, C6H12O6, CH3CHO là các chất điện li yếu

(d) Những chất khi tan trong nước cho dung dịch dẫn điện được gọi là những chất điện li

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án D

(a)Đúng

(b)Sai vì HF là chất điện li yếu

(c) Sai vì đây là không là các chất điện li

(d)Sai vì có những chất tan trong nước cho dung dịch dẫn điện nhưng không gọi là chất điện li (Ví dụ SO3, CaO,…)


Câu 3:

Thêm từ từ từng giọt dung dịch axit sunfuric vào dung dịch Ba(OH)2 đến dư. Độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi thế nào ?

Xem đáp án

Đáp án D

Ba(OH)2 →Ba2++ 2OH-

H2SO4 →2H++ SO42-

Ba2++ SO42-→ BaSO4

H++ OH-→ H2O

Ban đầu khi cho H2SO4 vào Ba(OH)2 thì nồng độ mol các ion giảm dần nên độ dẫn điện giảm. Khi Ba2+ và OH- hết thì nồng độ ion tăng lên làm độ dẫn điện tăng.

 


Câu 4:

Có 4 dung dịch (đều có nồng độ mol 0,1 mol/l). Mỗi dung dịch có chứa một trong 4 chất tan sau: NaCl, C2H5OH, CH3COOH, K2SO4. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

C2H5OH ko là chất điện li nên khả năng dẫn điện kém nhất

CH3COOH là chất điện li yếu nên tổng nồng độ các ion < 0,2 mol

NaCl → Na++ Cl-

0,1         0,1    0,1

Tổng nồng độ các ion là 0,2M

K2SO4→ 2K++ SO42-

0,1          0,2     0,1

Tổng nồng độ các ion là 0,3M

Do đó độ dẫn điện C2H5OH<CH3COOH< NaCl < K2SO4


Câu 5:

Hòa tan 50 gam tinh thể đồng sunfat ngậm 5 phân tử nước được 200ml dung dịch A. Tính nồng độ các ion trong A?

Xem đáp án

Đáp án B

nCuSO4.5H2O= 50/250=0,2 mol

nên CM CuSO4= 0,2/0,2=1M=[Cu2+]= [SO42-]


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

bố của Rek

2 năm trước

NguYễn ThẾ SơN

1 năm trước

Thi Thuy Linh Tran

h

1 năm trước

hien ngoc

L

1 năm trước

Lê Thị Phương

T

1 năm trước

Thanh Nguyễn

L

1 năm trước

Luna Nguyễn

V

1 năm trước

Vũ Hoàng Minh Hiếu

l

1 năm trước

ly phương

U

9 tháng trước

Uyên phạm phương

Bình luận


Bình luận