Câu hỏi:

20/06/2019 8,546

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất điện li bao gồm axit, bazơ, muối

(b) Dãy các chất: HF, NaF, NaOH đều là chất điện li mạnh

(c) Dãy các chất: C2H5OH, C6H12O6, CH3CHO là các chất điện li yếu

(d) Những chất khi tan trong nước cho dung dịch dẫn điện được gọi là những chất điện li

Số phát biểu đúng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

(a)Đúng

(b)Sai vì HF là chất điện li yếu

(c) Sai vì đây là không là các chất điện li

(d)Sai vì có những chất tan trong nước cho dung dịch dẫn điện nhưng không gọi là chất điện li (Ví dụ SO3, CaO,…)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch?

Xem đáp án » 20/06/2019 98,190

Câu 2:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-,NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

Xem đáp án » 20/06/2019 65,265

Câu 3:

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) có chứa tất cả bao nhiêu loại ion?

Xem đáp án » 20/06/2019 56,078

Câu 4:

Pha trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300ml dung dịch HCl 2M. Nếu pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol/l là:

Xem đáp án » 20/06/2019 45,151

Câu 5:

Có 5 dung dịch đựng riêng biệt trong 5 ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl3, Cr(NO3)3, K2CO3, AlCl3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 5 dung dịch  trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là:

Xem đáp án » 20/06/2019 28,438

Câu 6:

Tính nồng độ mol NO3- trong dung dịch HNO3 10% (D=1,054 g/ml)

Xem đáp án » 20/06/2019 22,135

Câu 7:

Các chất trong dãy nào sau đây vừa tác dụng với dd kiềm mạnh vừa tác dụng với dd axit mạnh?

Xem đáp án » 20/06/2019 16,451

Bình luận


Bình luận