Câu hỏi:

20/06/2019 17,299

Các chất trong dãy nào sau đây vừa tác dụng với dd kiềm mạnh vừa tác dụng với dd axit mạnh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

NaHCO3, Zn(OH)2, NaHS là các chất lưỡng tính nên vừa tác dụng với axit mạnh vừa tác dụng với kiềm.    

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch?

Xem đáp án » 20/06/2019 98,775

Câu 2:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-,NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

Xem đáp án » 20/06/2019 66,077

Câu 3:

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) có chứa tất cả bao nhiêu loại ion?

Xem đáp án » 20/06/2019 56,609

Câu 4:

Pha trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300ml dung dịch HCl 2M. Nếu pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol/l là:

Xem đáp án » 20/06/2019 46,068

Câu 5:

Có 5 dung dịch đựng riêng biệt trong 5 ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl3, Cr(NO3)3, K2CO3, AlCl3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 5 dung dịch  trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là:

Xem đáp án » 20/06/2019 30,208

Câu 6:

Tính nồng độ mol NO3- trong dung dịch HNO3 10% (D=1,054 g/ml)

Xem đáp án » 20/06/2019 22,562

Bình luận


Bình luận