100 câu trắc nghiệm Sự điện li nâng cao (P4)

  • 19495 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dung dịch X có chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của Cl- là 0,07 mol. Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 2 gam kết tủa. Cho  ½ dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án B

-Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư

HCO3-+ OH- →CO32-+ H2O

Ca2++ CO32- →CaCO3

0,02                     0,02

- Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch Ca(OH)2

HCO3-+ OH- →CO32-+ H2O

 0,045              0,045

Ca2++ CO32- →CaCO3

         0,045     0,045

Dung dịch X có 0,07 mol Cl-; 0,04 mol Ca2+; 0,09 mol HCO3-; 0,08 mol Na+

Đun sôi dung dịch X thì: 2HCO3- → CO32-+ H2O + CO2

                                        0,09        0,045       0,045   0,045

m = (0,07.35,5+0,04.40+ 0,09.61+ 0,08.23-0,045.18-0,045.44) = 8,625  gam


Câu 2:

Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Xem đáp án

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08  0,08

Al3++ 3OH-  → Al(OH)3

0,032  0,096     0,032

Fe3++ 3OH-  → Fe(OH)3

0,024   0,072       0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012      0,012

Kết tủa thu được có 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3 Khối lượng là 4,128 gam


Câu 3:

Cho 42,75 gam Ba(OH)2 vào 400ml dung dịch MgSO4 0,5M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính m?

Xem đáp án

Đáp án C

số mol của Ba(OH)20,25 mol; MgSO4 0,2 mol

Ba(OH)2+ MgSO4 →BaSO4↓+ Mg(OH)2

0,25              0,2       0,2                      0,2        mol

m = 0,2.233+ 0,2.58 = 58,2 gam


Câu 4:

Dung dịch X chứa H2SO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,1M. Cho 128,25 gam Ba(OH)2 vào 200ml dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Xem đáp án

Đáp án A

Số mol 0,04 mol  H2SO4; 0,02 mol  Fe2(SO4)3; 0,75 mol Ba(OH)2

H++ OH- → H2O

0,08  0,08

Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3

0,04   0,12     0,04

Ba2++ SO42-→ BaSO4

0,75    0,1          0,1

mkết tủa = mFe(OH)3+ mBaSO4 = 0,04.107+ 0,1.233 = 27,58 gam


Câu 5:

Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

Xem đáp án

Đáp án C

OH-+ HCO3- →CO32-+ H2O

0,24     0,2         0,2

Ba2++ CO32- → BaCO3

0,22   0,2        0,2

a= 0,2.197=39,4 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

bố của Rek

2 năm trước

NguYễn ThẾ SơN

1 năm trước

Thi Thuy Linh Tran

h

1 năm trước

hien ngoc

L

1 năm trước

Lê Thị Phương

T

1 năm trước

Thanh Nguyễn

L

1 năm trước

Luna Nguyễn

V

1 năm trước

Vũ Hoàng Minh Hiếu

l

1 năm trước

ly phương

U

9 tháng trước

Uyên phạm phương

Bình luận


Bình luận