100 câu trắc nghiệm Sự điện li nâng cao (P3)

  • 19401 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một dung dịch chứa 2 cation: 0,02 mol Al3+, 0,03 mol Fe2+ và 2 anion: x mol Cl-, y mol SO42-. Khi cô cạn dung dịch thu được 7,23 gam chất rắn khan. Dung dịch chứa 2 muối là:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo định luật bảo toàn điện tích: 0,02.3+ 0,03.2=x + 2y

mmuối= 0,02.27+ 0,03.56 + 35,5.x+ 96.y=7,23

Suy ra x=0,06; y=0,03

Ta có: 2 cation: 0,02 mol Al3+, 0,03 mol Fe2+ và 2 anion: 0,06 mol Cl-, 0,03 mol SO42-

Suy ra 2 muối là FeCl2 và Al2(SO4)3


Câu 3:

Dung dịch X chứa 0,2 mol Ag+, x mol Cu2+, 0,3 mol K+ và 0,7 mol NO3-. Cô cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo ĐLBT ĐT thì 0,2.1+ 2x+ 0,3=0,7 suy ra x=0,1 mol

AgNO3→ Ag+ NO2+ ½ O2

Cu(NO3)2 →CuO+ 2NO2+ ½ O2

KNO3 →KNO2+ ½ O2

Chất rắn Y chứa Ag: 0,2 mol; CuO: 0,1 mol; KNO2: 0,3 mol

m=0,2.108+ 0,1.80+ 0,3.85=55,1 gam


Câu 4:

Một dung dịch X có chứa a mol NH4+, b mol Ba2+ và c mol Cl-. Nhỏ dung dịch Na2SO4 đến dư vào dung dịch X thu được 34,95 gam kết tủa. Mối quan hệ giữa a và c là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ba2++ SO42- → BaSO4

nSO4(2-) = nBaSO4 = 34,95/233=0,15 mol = nBa2+

Theo ĐLBT ĐT thì a+2b = c

suy ra a+2.0,15 = c nên c-a = 0,3


Câu 5:

Dung dịch A gồm 5 ion: Mg2+, Ca2+, Ba2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-. Thêm từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa lớn nhất. Tính thể tích dung dịch K2CO3 cần dùng.

Xem đáp án

Đáp án A

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:

ncation . 2  = 0,1.1 +0,2.1 = 0,3 mol

ncation = 0,15 mol

 Mg2+ + CO32-   MgCO3

Ba2+  +  CO32-  BaCO3

Ca2+  + CO32-  CaCO3

Hoặc có thể quy đổi 3 cation thành M2+  

M2+  +  CO32-  MCO3

nK2CO3=nCO32-=ncation=0,15 molVK2CO3=0,15 lit=150 ml

 

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

bố của Rek

2 năm trước

NguYễn ThẾ SơN

1 năm trước

Thi Thuy Linh Tran

h

1 năm trước

hien ngoc

L

1 năm trước

Lê Thị Phương

T

1 năm trước

Thanh Nguyễn

L

1 năm trước

Luna Nguyễn

V

1 năm trước

Vũ Hoàng Minh Hiếu

l

1 năm trước

ly phương

U

9 tháng trước

Uyên phạm phương

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
09:38 - 25/10/2020

nếu vậy thì câu C cũng đúng mà nhỉ ??

Nguyễn Văn Tài
10:29 - 25/10/2020

Câu 1 á