100 câu trắc nghiệm Sự điện li nâng cao (P5)

  • 19406 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dung dịch A gồm HCl 0,2M ; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, dung dịch B gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M, Ba(OH)2 0,15M. Cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để được dung dịch có pH=13?

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi thể tích dung dịch A là V1 lít.

Có nH+ = ( 0,2+0,3+0,1.2+0,3).V1 = V1 mol

Gọi thể tích dung dịch B là V2 lít.

Có nOH- = ( 0,3+ 0,4+ 0,15.2).V2 = V2 mol

H+     +    OH-   → H2O

V1         V2

Dung dịch thu được có pH = 13 nên OH-

nOHdư =  V2- V1 mol

[OH-]= (V2-V1)/(V2+ V1) = 10-1

suy ra V1: V2 = 11:9


Câu 2:

Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/lít. Giá trị pH tương ứng của dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là ( giả thiết cứ 100 phân tử 2 dung CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)

Xem đáp án

Đáp án D

HCl → H++ Cl-

[H+] = a M ; suy pH = -log a = x

Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/lít. Giá trị pH tương ứng (ảnh 1)

Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li nên [H+] = a/100 M suy ra pH = -log (a/100) = y

Do đó y-x = 2


Câu 3:

Tính pH của dung dịch tạo thành khi trộn 150ml dung dịch HNO3 2M với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M ?

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,3 mol; nBa(OH)2 = 0,05 mol

H++ OH- → H2O

0,3    0,1

nH+ dư = 0,2 mol nên [H+]= nH+/ Vdd = 0,2/0,25 = 0,8 M suy ra pH = 0,097


Câu 4:

Trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có: nOH = 0,1.(0,1.2 + 0,1) = 0,03 mol

nH+ = 0,4.(0,0375.2 + 0,0125) = 0,035 mol

Phương trình hóa học:

Ba2++SO42BaSO4

H+           + OH    H2O0,035       0,03

⇒ OH hết, H+ dư.

nH+ dư = 0,035 – 0,03 = 5.10-3 mol

⇒ [H+] dư 5.1030,1+0,4 = 0,01M

⇒ pH = - log[H+] = 2


Câu 5:

Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của nước) là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch X và Y, lần lượt ta có:

0,07.1 = 0,02.2 + x.1 ⇒ x = 0,03 mol

0,04.1 = y.1 ⇒ y = 0,04 mol

Phương trình hóa học:

H+     +    OH    H2O0,04      0,03

⇒ OH hết, H+ dư.

nH+dư = 0,01 mol

⇒ [H+] dư =0,010,1 = 0,1M

⇒ pH = - log[H+] = 1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

bố của Rek

2 năm trước

NguYễn ThẾ SơN

1 năm trước

Thi Thuy Linh Tran

h

1 năm trước

hien ngoc

L

1 năm trước

Lê Thị Phương

T

1 năm trước

Thanh Nguyễn

L

1 năm trước

Luna Nguyễn

V

1 năm trước

Vũ Hoàng Minh Hiếu

l

1 năm trước

ly phương

U

9 tháng trước

Uyên phạm phương

Bình luận


Bình luận