Câu hỏi:

22/06/2019 4,556

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Các chất ở trạng thái rắn khan không dẫn điện.Còn axit, bazơ, muối ở trạng thái nóng chảy hoặc dung dịch dẫn điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

Xem đáp án » 22/06/2019 88,819

Câu 2:

Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 và 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch A. Nồng độ ion SO42- có trong dung dịch A là?

Xem đáp án » 22/06/2019 38,459

Câu 3:

Tính nồng độ anion có trong dung dịch thu được khi trộn 200 ml dung dịch NaCl 2M với 200 ml dung dịch CaCl2 0,5M?

Xem đáp án » 22/06/2019 28,501

Câu 4:

Thể tích dung dịch HCl 0,5M có chứa số mol H+ bằng số mol H+ có trong 0,3 lít dung dịch HNO3 0,2M là:

Xem đáp án » 22/06/2019 23,964

Câu 5:

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau là đúng?

Xem đáp án » 22/06/2019 21,922

Câu 6:

Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl3 có [Cl-]= 0,3M là:

Xem đáp án » 22/06/2019 21,452

Câu 7:

Tính nồng độ cation có trong dung dịch thu được thu được khi trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3M?

Xem đáp án » 22/06/2019 19,616

Bình luận


Bình luận