100 câu trắc nghiệm Sự điện li cơ bản (P1)

  • 27361 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất ở trạng thái rắn khan không dẫn điện.Còn axit, bazơ, muối ở trạng thái nóng chảy hoặc dung dịch dẫn điện.


Câu 2:

Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án D

Axit, bazơ và muối là chất điện li


Câu 3:

Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl3 có [Cl-]= 0,3M là:

Xem đáp án

Đáp án C

AlCl3  → Al3++ 3Cl-

 0,1M ←           0,3M


Câu 4:

Nồng độ mol của anion có trong 100 ml dung dịch có chứa 4,26 gam Al(NO3)3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

nAl(NO3)3= 0,02 mol; CM Al(NO3)3= 0,02/0,1= 0,2M

Al(NO3)3 → Al3++ 3NO3-

0,2M       →            0,6M   


Câu 5:

Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và SO42- là:

Xem đáp án

Đáp án B

Fe2(SO4)3 → 2Fe3++ 3SO42-


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hồng Thắm

L

2 năm trước

Lê Vinh Trung

Bình luận


Bình luận

Lưu CA QL
08:27 - 09/11/2020

phần giải thích câu 6 cần chi tiết hơn vì x +x = 0,12 suy ra 0,06 x + x = 0,06?? không thuộc bảng tuần hoàn hh rất khó hiểu mong người đọc hiểu