100 câu trắc nghiệm Sự điện li cơ bản (P4)

  • 24960 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho sơ đồ phản ứng: H2PO4- + X → HPO42-+ Y. Hai chất X và Y lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án C

H2PO4- + OH- → HPO42-+ H2O


Câu 2:

Cho các cặp chất sau đây:

(1) Na2CO3 + BaCl2                          (2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2

(3) Ba(HCO3)2+ K2CO3                     (4) BaCl2+ MgCO3

(5) K2CO3  + (CH3COO)2Ba              (6) BaCl2+ NaHCO3

Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là:

Xem đáp án

Đáp án D

(1) Na2CO3 + BaCl2→ BaCO3+ 2NaCl                         

(2)  (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2→ 2NH4NO3+ BaCO3

(3) Ba(HCO3)+ K2CO3→ 2KHCO3+ BaCO3                         

(4) BaCl2+ MgCO3 : ko phản ứng

(5) K2CO3  + (CH3COO)2Ba→ 2CH3COOK + BaCO3  

(6) BaCl2+ NaHCO3: ko phản ứng

Các PT (1), (2), (3), (5) đều có PT ion rút gọn Ba2++ CO32-→ BaCO3


Câu 3:

Dung dịch NaHSO4 tác dụng với tất cả các chất có trong nhóm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

NaHCO3+ NaHSO4→ Na2SO4 + CO2+ H2O

 3BaCl2+ 4NaHSO4→ 3BaSO4+ 2NaCl + Na2SO4 +  4HCl

Na2S + 2NaHSO4→ 2Na2SO4+ H2S

Na2CO3+ 2NaHSO4→ 2Na2SO4+ CO2+ H2O

2KOH+ 2NaHSO4→ K2SO4+ Na2SO4+ 2H2O


Câu 4:

Cho các cặp chất sau: CH3COOH và K2S; FeS và HCl; Na2S và HCl; CuS và H2SO4 loãng. Số cặp chất nếu xảy ra phản ứng thì có phương trình ion rút gọn 2H++ S2-→ H2S là:

Xem đáp án

Đáp án D

2CH3COOH +K2S→ 2CH3COOK + H2S

PT ion rút gọn: 2CH3COOH + S2-→ 2CH3COO- + H2S

FeS +2HCl→ FeCl2+ H2S

PT ion rút gọn: FeS + 2H+→ Fe2++ H2S

 Na2S +2 HCl→ 2NaCl + H2S

PT ion rút gọn 2H++ S2-→ H2S

CuS +H2SO4 loãng: ko phản ứng


Câu 5:

Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) BaCl2+ H2SO4;

(2) Ba(OH)2+ Na2SO4;

(3) BaCl2+ (NH4)2SO4

(4) Ba(OH)2+ (NH4)2SO4;

(5) Ba(OH)2+ H2SO4;

(6) Ba(NO3)2+ H2SO4

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4 là:

Xem đáp án

Đáp án A

(1) BaCl2+ H2SO4 → BaSO4+ 2HCl

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4

(2) Ba(OH)2+ Na2SO4→ BaSO4+ 2NaOH

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4

 (3) BaCl2+ (NH4)2SO4→ 2NH4Cl + BaSO4

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4

(4) Ba(OH)2+ (NH4)2SO4 → BaSO4+ 2NH3+ 2H2O

(5) Ba(OH)2+ H2SO4→ BaSO4+ 2H2O

(6) Ba(NO3)2+ H2SO4BaSO4+2HNO3

Vậy các phản ứng là: 1,2,3,6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hồng Thắm

L

1 năm trước

Lê Vinh Trung

Bình luận


Bình luận

Linh Phạm Công
08:20 - 11/10/2021

câu 7 có Mg(OH)2+ NaHCO3 kết tủa mà Ad