100 câu trắc nghiệm Sự điện li cơ bản(P5)

  • 25005 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dung dịch A chứa 0,5 mol Na+, 0,4 mol Mg2+, còn lại là SO42-. Để kết tủa hết ion SO42- trong dung dịch A cần bao nhiêu lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M?

Xem đáp án

Đáp án D

ĐLBT ĐT suy ra

nSO4(2-)= 0,65 mol= nBa2+= nBa(OH)2

Suy ra Vdd Ba(OH)2= 0,65/0,2= 3,25 lít


Câu 2:

Để pha chế 1,0 lít dung dịch hỗn hợp: Na2SO4 0,03M, K2SO4 0,02M; KCl 0,06M người ta đã lấy các muối là:

Xem đáp án

Đáp án D

nNa2SO4= 0,03 mol;

nK2SO4= 0,02 mol,

nKCl= 0,06 mol

nNa+=0,06 mol;

mSO4(2-)=0,05 mol;

nK+=0,1 mol;

nCl-= 0,06 mol

Do đó có thể lấy muối:

NaCl: 0,06 mol; K2SO4: 0,05 mol


Câu 3:

Hòa tan a gam Na2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,1 M. Để trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng cần 50 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Giá trị của a bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

NaOH+ HCl→ NaCl + H2O

0,02       0,02

2NaOH dư+ H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O

0,02              0,01

Vậy NaOH = 0,04 mol

Na2O+ H2O→ 2NaOH

0,02                  0,04

Do đó a=mNa2O= 0,02.62= 1,24 gam


Câu 4:

Cho 0,31 mol NaOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol HCl và 0,08 mol Fe(NO3)3. Khối lượng kết tủa tạo ra là:

Xem đáp án

Đáp án B

NaOH + HCl→NaCl + H2O

0,1         0,1

3NaOH     +  Fe(NO3)3→ Fe(OH)3+ 3NaNO3

(0,31-0,1)       0,07            0,07

mFe(OH)3= 0,07.107= 7,49 gam


Câu 5:

Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 2:3. Để trung hòa 100 ml dung dịch A cần  800 ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ CM của HCl và H2SO4 lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi  số mol HCl và H2SO4 lần lượt là 2x và 3x mol

HCl    + NaOH  → NaCl + H2O

2x          2x mol

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O

3x           6x mol

nNaOH= 2x+6x=0,5.0,8 suy ra x= 0,05 mol

Do đó CM HCl= 2.0,05/0,1=1M; CMH2SO4= 3.0,05/0,1=1,5M


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hồng Thắm

L

1 năm trước

Lê Vinh Trung

Bình luận


Bình luận