Câu hỏi:

13/02/2020 455

Nhân tố khách quan của tình hình thế giới đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta đề ra đường lối đổi mới đất nước năm 1986 là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học – kĩ thuật trở thành xu thế thế giới; cuộc khủng hoảng trầm trọng, toàn diện của Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác cũng đỏi hỏi đảng ta phải tiến hành đổi mới.

Đáp án A: Do Đảng ta tiến hành đổi mới vào năm 1986, chiến tranh lạnh năm 1989 mới kết thúc nên đáp án A không chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 15,604

Câu 2:

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

Xem đáp án » 13/02/2020 11,398

Câu 3:

Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,201

Câu 4:

Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là

Xem đáp án » 13/02/2020 9,989

Câu 5:

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam thuộc học thuyết nào sau đây trong chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 13/02/2020 7,251

Câu 6:

Ý nào sau đây không phản ánh được điểm mới của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với các chiến lược trước đó?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,784

Câu 7:

Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì lý do gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,537

Bình luận


Bình luận