Câu hỏi:

13/02/2020 1,492

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5-1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 -1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Sgk 12 trang 108-109: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5 - 1941) xác định sau khi đánh đổ đế quốc Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (chính quyền nhà nước của toàn dân tộc). Đây là điểm mới của Hội nghị này so với Luận cương chính trị (1930)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 15,476

Câu 2:

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

Xem đáp án » 13/02/2020 11,380

Câu 3:

Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,157

Câu 4:

Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là

Xem đáp án » 13/02/2020 9,894

Câu 5:

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam thuộc học thuyết nào sau đây trong chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 13/02/2020 7,224

Câu 6:

Ý nào sau đây không phản ánh được điểm mới của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với các chiến lược trước đó?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,769

Câu 7:

Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì lý do gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,520

Bình luận


Bình luận