Câu hỏi:

08/11/2023 130

Nghiệm của đa thức x2 – 2003x – 2004 là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Đa thức x2 – 2003x – 2004 = 0 có hệ số a = 1, b = –2003, c = –2004.

Khi đó ta có: a – b + c = 1 – (– 2003) + (– 2004) = 0.

Do đó đa thức x2 – 2003x – 2004 = 0 có nghiệm x = – 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các số sau số nào là nghiệm của đa thức P(x) = 3x – 6?

Xem đáp án » 08/11/2023 147

Câu 2:

Cho đa thức f(x) = 2x2 + 12x + 10. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho?

Xem đáp án » 08/11/2023 106

Câu 3:

Cho các giá trị của x là 0; – 1; 1; 2; –2. Giá trị nào của x là nghiệm của đa thức P(x) = x2 + x – 2?

Xem đáp án » 08/11/2023 88

Câu 4:

Số nghiệm của đa thức x3 + 27 là:

Xem đáp án » 08/11/2023 85

Câu 5:

Nghiệm của đa thức P(x) = 2y + 6 là

Xem đáp án » 08/11/2023 85

Câu 6:

Đa thức có giá trị bằng 0 tại x = −1 là

Xem đáp án » 08/11/2023 74

Bình luận


Bình luận