Câu hỏi:

11/07/2024 120

Hỗn hợp E gồm 2 este X, Y (đều mạch hở, không phân nhánh, chỉ chứa chức este, MX < MY). Lấy m gam E cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được dung dịch F chứa 4 chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Nếu cho F tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì tạo ra 0,6 mol Ag. Cô cạn F được chất rắn T gồm 2 muối của axit cacboxylic, đốt cháy T thu được H2O, 0,35 mol CO2 và 0,25 mol K2CO3. Thành phần % khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử peptit GlyAlaGly là

Xem đáp án » 11/07/2024 10,475

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(a) CO không khử được MgO thành Mg.

(b) Hỗn hợp Na, Ba tan hoàn toàn trong nước dư.

(c) Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa.

(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư tác dụng với Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp kết tủa.

(e) Có thể dùng Na2CO3 để làm mềm nước cứng.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 11/07/2024 3,067

Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án » 11/07/2024 1,822

Câu 4:

Khi đun nóng trong dung dịch H2SO4 đặc dư, sắt tác dụng với H2SO4 tạo muối nào sau đây?

Xem đáp án » 11/07/2024 1,154

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

(b) Dầu, mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.

(c) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ, hồ dán.

(d) Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(e) Dung dịch anilin không làm đổi màu phenolphtalein.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/01/2024 1,154

Câu 6:

Hòa tan hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 2 khí (tỉ khối của X so với H2 là 22). Hỗn hợp X gồm

Xem đáp án » 11/07/2024 1,060

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 11/07/2024 793

Bình luận


Bình luận