Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 8)

  • 296 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây tồn tại dạng kết tủa keo trắng trong nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Al(OH)3 là kết tủa dạng keo trắng trong nước.


Câu 2:

Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử peptit GlyAlaGly là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gly-Ala-Gly là C7H13N3O4.


Câu 3:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

CH3NH2 là amin no, đơn chức, mạch hở, dung dịch có tính bazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.


Câu 4:

Chất nào sau đây là oxit axit?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

SO2 là oxit axit.


Câu 5:

Khi đun nóng trong dung dịch H2SO4 đặc dư, sắt tác dụng với H2SO4 tạo muối nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi đun nóng trong dung dịch H2SO4 đặc dư, sắt tác dụng với H2SO4 tạo muối Fe2(SO4)3:

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng, dư → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận